Informátor

InformátorInformátor prijíma, ohlasuje a zabezpečuje osobný, telefonický alebo emailový kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi. Podáva návštevníkom základné informácie o činnosti organizácie, o príslušných útvaroch alebo oddeleniach a pracovníkoch na účely kontaktu. Eviduje návštevy, kontroluje vstup a výstup návštevníkov a usmerňuje ich orientačne v objekte. Poskytuje informácie o zariadeniach a prevádzkach podľa orientačného plánu. Dbá na ochranu osobných údajov. Obsluhuje jednoduché zariadenia kancelárskej techniky a vstupné systémy. Zabezpečuje poskytovanie služieb napríklad telefonovanie a kopírovanie. Napomáha riešeniu krízových situácií v spolupráci so správcom objektov – požiar, poruchy, krádeže, prístup do uzamknutých priestorov a podobne....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6286/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEInformant
ENInformant
ESInformante
FRInformateur
HUTájékoztató
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Je potrebné poučenie zamestnanca pre prácu s osobnými údajmi a informačným systémom zamestnávateľa (prevádzkovateľ informačného systému) za účelom zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4225
SK ISCO-08
4225000
ESCO
1825
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4225000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca so softvérovými modulmi – evidencie návštev, dochádzka, čítačka identifikačných preukazov
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť základnej práce s počítačom, operačným systémom, základnými kancelárskymi softvérmi a periférnymi zariadeniami (tlačiareň, skener, čítacie zariadenia a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy organizácie práce na recepcii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel do a z objektu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poznanie objektu z hľadiska vnútorného usporiadania budov, organizácií, kontaktných mien a telefónnych čísel
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: kamerový systém, zabezpečovací systém (alarm)
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súčinnosť pri incidente požiaru, hlásenie požiaru, pomoc pri evakuácii, znalosť evakuačného plánu objektu
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované spracovanie a záznam osobných údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obsluha vstupných zariadení do objektov (turnikety, automatické bránky, parkovacie rampy). Evidencia a vydávanie čipových kariet pre návštevníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie knihy návštev
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informácií o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov, vrátane vybavovania krátkych odkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informácií a osobných služieb (nosenie kufrov, parkovanie motorového vozidla) hosťom
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie a ohlasovanie návštev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha automatických zariadení objektov, hlásenie porúch správe objektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obsluha vstupných zariadení do objektov (turnikety, automatické bránky, parkovacie rampy).
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zariadení, poplachových a požiarnych signalizácií a kamerových systémov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.