Operátor dát

Operátor dátOperátor dát spracováva podklady operatívnych a plánovaných úloh v oblasti technológie výroby, kvality výroby, expedičnej činnosti, bilancie výroby a zadáva ich do systému pomocou výpočtovej techniky. Spracováva riadenú dokumentáciu ako aj jej revíziu do systému pomocou výpočtovej techniky. Samostatne vykonáva organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou organizačnej jednotky, materiálmi z porady vedúceho prevádzky, resp. iného organizačného útvaru, spracováva zápisnice z porád, rokovaní a doručuje ich. Vyhotovuje čistopisy písomností a materiálov pre vedúceho prevádzky prostredníctvom výpočtovej techniky. Spracováva dáta a údaje do sieťových aplikácií v oblasti špeciálnych odborných činností spojených s ich koordináciou, napr. v oblasti materiálového zabezpečovania opráv, hladinového zásobovania materiálov, evidencie objednávacích návrhov na nákup náhradných dielov, sledovania dopravných výkonov a pod....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6271/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOperátor spracovania dát
SKOperátor prevádzkových procesov
ENData operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, prípadne iné.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4132
SK ISCO-08
4132000
ESCO
1796
SK NACE Rev. 2
J63,N82
CPA 2015
J63,N82
Príslušnosť k povolaniu
4132000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia dát v budúcnosti tieto vedomosti budú tiež zahŕňať znalosti využitia cloudov pre potreby ochrany dát.
Perspektíva: Aktuálna
4
správa databázového servera
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využívania sieťových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické výpočty a materiálové bilancie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spravovanie používateľských účtov/prístupov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
generovanie výstupov podľa zadania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súhrnné spracovávanie podkladov výrobných činností za prevádzku, spracovávanie podkladov o chode a výkonoch prevádzky do informačného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej evidencie v administratíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce v súvislosti so spracovávaním údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie súvisiacej dokumentácie v rámci databázových analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s dodávateľmi vstupných dát pri overovaní ich správnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha chodu výpočtového systému, komunikačných sietí terminálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie periférnych zariadení počítačových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha technických prostriedkov pri využívaní moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.