Stenotypistka, zapisovateľka

Stenotypistka, zapisovateľkaStenotypistka, zapisovateľka ovláda a používa rýchlopis, metódu zapisovania súvislých jazykových prejavov (hovoreného alebo písaného slova) zjednodušeným písmom na veľmi rýchly, ľahší a úspornejší zápis informácií. Tento stenografický záznam zároveň aj prepisuje do elektronickej textovej formy na počítači v podobe normalizovaných obchodných alebo úradných písomností....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6267/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKStenograf
SKZapisovateľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o absolvovaní štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie
Poznámka: Vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie vydáva Štátny stenografický ústav v Bratislave.


Doklad o absolvovaní štátnej skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie
Poznámka: Vysvedčenie o štátnej skúške z majstrovského písania na počítači vydáva Štátny stenografický ústav v Bratislave.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4131
SK ISCO-08
4131001
ESCO
1795
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4131001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne technológie a aplikácie na preklad hovoreného slova do textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stenografia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie zapísaných záznamov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie vhodných metód a techník pri prekladoch textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapisovanie priebehu porád a rokovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korektúra zapísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu zapísaného textu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie písomností podľa diktátu s využitím textových editorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie stenografie (rýchlopisu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korektúra prepísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie desaťprstovej hmatovej techniky písania na počítači
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie systémov automatizácie v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.