Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike

Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetikeTechnik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike zabezpečuje výkon činností prevádzky, opráv a preventívnej údržby distribučnej sústavy a rozvodov v energetike. Rozhoduje o prevádzkyschopnosti a spôsobe zmeny prevádzkových parametrov na základe ekonomického zhodnotenia nákladov distribučnej sústavy a rozvodov v energetike. Kontroluje výkon údržby na distribučnej sústave a rozvodoch v energetike prostredníctvom IT systémov a databáz. Zodpovedá za dodržiavanie právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6218/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik prevádzky rozvodu plynu
SKTechnik rozvodných plynových zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113017
ESCO
1333
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: SAP, GIS, Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy distribučných sústav a rozvodov v energetike a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia montáže, opráv a revízie energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá na prevádzku a údržbu distribučných sústav a rozvodov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Paralelný chod energetických zdrojov, ich inštalovanie a prevádzka.
Perspektíva: Aktuálna
5
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti prepravy, distribúcie a dodávky v oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
technické výkresy a schémy energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy distribučných sústav a rozvodov v energetike.
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava a spracovanie vypínacích plánov, vrátane spracovania bezpečných postupov na zaistenie pracoviska pri realizácii prác a stavieb v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba a aktualizácia metodických pokynov, bezpečných pracovných postupov a prevádzkovo – technickej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a vyhodnocovanie činnosti na elektronických zariadeniach v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby energetických výrobných a rozvodných zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie plánu prevádzkových nákladov potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti tepla a plynu.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava návrhu príkazov na odstránenie nedostatkov a aktualizáciu plánov údržby technologických celkov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola výkonu údržby na príslušných technologických celkoch zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola prostredníctvom IT systémov a databáz, kontrola realizácie výkonu údržby v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na úradných, tlakových skúškach a pri prepojovacích a odpojovacích prácach na potrubných systémoch a technologických objektoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie diagnózy poruchy s využitím diagnostických prístrojov a stanovenie spôsobu opravy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
import a export údajov pomocou softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Import údajov o technologickom mieste, údržbovej oblasti, údržbovej trasy a technologickom objekte do SAP PM.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s prevádzkou a údržbou v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových distribučných sústav a rozvodov v energetike, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sústav a rozvodov v energetike, určenie podmienok pre investora pri prekládkach distribučných sústav a rozvodov v energetike a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so správcami inžinierskych sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri zabezpečovaní zemných prác. Spolupráca správcov inžinierskych sietí (teplárenské spoločnosti, elektrárenské spoločnosti, plynárenské spoločnosti, telekomunikačné spoločnosti a mobilní operátori, vodárenské spoločnosti), správcov komunikácií a železníc – napr. pri poruchách (napr. teplovodný kanál, ktorý je priamo na plynovode, pri poruche plynovodu sa musia oslovovať dotknuté organizácie, aby sa porucha mohla odstrániť a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie elektrických skúšobných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia, technické a organizačné zabezpečenie prevádzky a údržby energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia odstraňovania následkov havárií, kalamít a porúch v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
návrh a odsúhlasovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia činností účastníkov výstavby objektov a technologických častí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Príprava podkladového materiálu na určenie miesta napojenia pre novonavrhované odberné miesta.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.