Technik STK

Technik STKTechnik STK vykonáva pravidelné, zvláštne, administratívne a opakované technické kontroly a emisné kontroly motorových vozidiel. Pri technických kontrolách porovnáva identifikačné a evidenčné údaje na vozidle s údajmi v predloženej dokumentácii k vozidlu. Technik STK kontroluje a posudzuje technický stav vozidla, jeho systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy. Kontrolu vykonáva s ohľadom na kategóriu vozidla, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie. Vykonáva kontrolu vozidiel za účelom vydania prepravných povolení CEMT a za účelom vydania povolenia na prepravu nebezpečných látok ADR....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5647/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKKontrolný technik STK
SKTechnik STK a EK
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška č. 137/2018 Z. z. ; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly; Vyhláška 138/2018 Z. z. ; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly; Vyhláška č. 139/2018 Z. z. ; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie technika kontroly originality podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 78 ods. 2 písm. e)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupín tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 43 ods. 4).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119025
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
3119025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rozmerové obvody
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Meranie emisií oxidu uhličitého, bodu varu brzdovej kvapaliny, súmernosť bŕzd, účinnosť ručnej brzdy, vôľa v riadení, kĺboch a čapoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Čítanie výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Dôkladná znalosť princípov fungovania jednotlivých agregátov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika technickej kontroly podľa druhu a pohonu vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Motocykle, osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy a podľa druhu pohonu - benzín, diesel, plyn, hybrid, elektro atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Podľa zoznamu kontrolných úkonov z Protokolu o STK.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika a postupy pri kontrole originality
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika a postupy pri emisnej kontrole
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a kategórie vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zákon č. 106/2018 Z. z. ; Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie zhody parametrov a stavu plynového zariadenia so sprievodnou dokumentáciou a kontrola úplnosti sprievodnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie rozmerov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Meranie rozmerov pneumatík, diskov, vrátane parametrov, ich porovnávanie s predpísanou normou, technickým preukazom, schváleným rozmerom pre daný typ vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie technického stavu motorového vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovenie schváleného záznamu, protokolu o absolvovaní STK/EK
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Používanie kontrolných a diagnostických zariadení pri technických, emisných kontrolách a kontrolách originality.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie motorových vozidiel príslušnej kategórie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V závislosti od rozsahu licencie danej STK - autobusy, nákladné motorové vozidlá, špeciálne motorové vozidlá atď.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.