Vedúci mechanickej dielne v autoservise

Vedúci mechanickej dielne v autoserviseVedúci mechanickej dielne v autoservise koordinuje prácu mechanickej dielne. Prideľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh ich výkonu a kvalitu výstupu z dielne. Vedúci mechanickej dielne v autoservise riadi a kontroluje proces objednávania zákazníkov a zabezpečuje vyťaženie dielne. Monitoruje stav dokončenia zákazky a po skončení servisných prác objasňuje vykonané práce a použité náhradné diely (položky faktúry). Po vykonaní servisu vykonáva skúšobnú jazdu. Zodpovedá za dodržanie podnikovo špecifických štandardov starostlivosti o zákazníka. Zabezpečuje kontrolu vykonaného rozsahu prác v mechanickej dielni, výstupnú kontrolu, dodržiavanie dohodnutého termínu a s vysokou prioritou prijíma a spracováva sťažnosti a reklamácie zákazníkov. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti práce a za technický chod dielne....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5622/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMajster mechanickej dielne
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičské oprávnenie skupiny B nevyhnutnosťou, v prípade individuálnych požiadaviek konkrétnych servisov môžu byť vyžadované aj iné skupiny.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122015
ESCO
2259
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
3122015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Charakteristika, optimálne hodnoty, spôsoby výpočtu a možnosti ovplyvňovania základných výkonnostných parametrov dielne (využitie pracovného času, produktívny/neproduktívny čas, efektivita, produktivita a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a formy hodnotenia a motivácie podriadených zamestnancov s ohľadom na kvalitu mechanickej dielne, množstvo vyprodukovanej práce a ostatných KPI parametrov systému odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy stanovenia časového rámca opravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Personálny manažment v rozsahu riadenia podriadených, zadávania úloh a spolutvorby kritérií pri prijímaní nových zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby merania kvality mechanickej dielne, vykonávania výstupnej kontroly a zvyšovania kvality výstupu dielne.
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Možnosti ďalšieho vzdelávania a odborného rastu podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zložky odmeny podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania spotreby času
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Produktívny a neproduktívny čas a ich jednotlivé podskupiny. Spôsoby merania a využívania týchto časov pri výpočte parametrov, ako napr. efektivita fakturácie, produktivita zamestnancov (mechanikov) a využitie pracovného času.
Perspektíva: Aktuálna
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy tvorby kalkulácií opráv vozidiel a podrobná znalosť kalkulačného programu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Čítanie a porozumenie elektrických schém.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spôsoby a postupy merania elektrických veličín, ktoré sú využívané v autoopravárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základné spôsoby merania prevádzkových veličín a určovania nástrojov, prípravkov a meradiel, ktoré sú využívané v mechanickej dielni.
Perspektíva: Aktuálna
4
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Práca so základnými diagnostickými a testovacími prístrojmi používanými v autoservise.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a funkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby odčítania chybových kódov motorového vozidla pomocou diagnostického prístroja, vyhľadávania správneho postupu podľa manuálov k vozidlu na diagnostiku poruchy a vyhľadávania potrebného špeciálneho náradia.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy údržby motorových vozidiel popísané v manuáloch výrobcu. Parametre uťahovacích momentov, prípravkov, nástrojov, množstva kvapalín a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia opráv, údržby a nastavovania motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Revízia zariadení a frekvencia kalibrácie prípravkov a meradiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky, údržby a opráv vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Údržba a opravy vozidiel s alternatívnym, elektrickým a vodíkovým pohonom.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné znalosti Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Náležitosti zákazkového listu: čas začatia a ukončenia prác, rozsah zákazky, umiestnenie dielov a motorového vozidla pred a po oprave atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane spotrebiteľa s ohľadom na postupy pri reklamáciách. Postupy dlhodobého znižovania reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Logistika náhradných dielov so zohľadnením plánu vykonania prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné znalosti Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ochrana zdravia, protipožiarne opatrenia. Aplikovanie predpisov v tejto oblasti do praxe.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava výkonového plánu autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činnosti autoservisu alebo jeho časti (dielne)
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Plánovanie prác v mechanickej dielni. Pridelenie práce mechanikovi. Kontrola rozsahu naplánovaných prác a úprava plánu v prípade potreby.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, pomôcok, materiálu a dielov na vykonávanie opráv, montáže a demontáže karosérií a ich častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie revízie meradiel a kontroly zdvíhacích, elektrických či iných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia mzdových zásad a predpisov v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zložky odmeny podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality realizovaných prác v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávanie výstupnej kontroly v požadovanej kvalite a frekvencii. Vyvodenie zodpovednosti v prípade negatívneho výsledku.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a kontrola plnenia výrobných úloh v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Priebežná kontrola vykonávaných prác a prípadná úprava poradia ich výkonu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie výkonnosti mechanikov a dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Meranie kľúčových parametrov - KPI. Meranie efektivity, produktivity, využitia pracovného času, počtu predaných hodín na mechanika, tržby podriadených mechanikov.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba kalkulácií opráv vozidiel a podrobná znalosť kalkulačného programu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Odčítanie chýb v riadiacej jednotke pomocou diagnostického prístroja. Vyhľadanie špecifikácie chybového kódu v technickej dokumentácii motorového vozidla. Vyhľadanie postupu diagnostiky pre daný chybový kód. Určenie postupu diagnostiky motorového vozidla bez chybových kódov.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a agendy výkonov autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Príprava reportov o vykonanej práci a podkladov pre odmeňovanie a informovanie mechanikov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a agendy výkonu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Plánovanie kapacitného využívania servisného personálu a vyťaženia servisu. Manažment dielenského a servisného personálu a jeho práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia dochádzky zamestnancov a príprava podkladov pre odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov na mzdy podľa stanovených parametrov. Návrh alebo nariadenie čerpania dovolenky v prípade nízkeho vyťaženia dielne.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objasňovanie zrealizovaných opráv a použitých náhradných dielov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Aplikovanie základných princípov vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa do praxe. Úprava interných procesov na zníženie počtu reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie prijatých reklamácií, sťažností a požiadaviek so zákazníkmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane spotrebiteľa s ohľadom na postupy pri reklamáciách. Postupy dlhodobého znižovania reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zabezpečovanie školení pre podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržiavanie čistoty a poriadku v mechanickej dielni a jej okolí
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie čistoty pracovísk podľa zadefinovaných štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšobná jazda po výkone opráv
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prideľovanie prác podriadeným zamestnancom. Priebežná kontrola plnenia stanovených úloh. Reorganizácia pridelených prác v prípade potreby.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie internej logistiky v oblasti náhradných dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Logistika náhradných dielov so zohľadnením plánu vykonania prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie opatrení na zabezpečenie požadovaných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.