Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Odborný pracovník pre verejné obstarávanieOdborný pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečuje v organizácii procesy súvisiace s verejným obstarávaním. Stanovuje postup, určuje realizáciu, prípravu dokumentácie, vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorenia zmlúv....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5558/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér verejného obstarávania
SKŠpecialista procesu verejného obstarávania
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: V oblasti orientácie v právnych predpisoch.
ISCO-08
3323
SK ISCO-08
3323002
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy, obchodné spoločnosti, obchodný zákonník a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické verejné obstarávanie a elektronický kontraktačný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie termínov spracovania súťažných podkladov, odovzdanie oznámení, zriadenie výberovej komisie, stanovenie lehoty na predkladanie ponúk, možného termínu na uzatvorenie zmluvy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie obsahu súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na zabezpečenie verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola podpornej dokumentácie povinne zadávanej do IT monitorovacieho systému zo strany RO/SORO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívna kontrola verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (tzv. ex ante kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
administratívna kontrola verejného obstarávania pred a po podpísaní zmluvy, dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania (tzv. ex post kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad na uplatňovaním metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovanie sankčných opatrení na úrovni operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania zákonných lehôt v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypočítavanie predpokladanej hodnoty zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odovzdanie súťažných podkladov, otváranie obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk) a vyhlásenie víťaza.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podklady, postupy, zápisnice a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie oznámení súvisiacich s verejným obstarávaním
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie správy podľa zákona o verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie podkladov, súvisiacich s verejným obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou obstarania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie oznámení o výsledku verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s RO/SORO/CO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zadávanie nadlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie podlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie verejného obstarávania prostredníctvom EKS
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: EKS - elektronický kontraktačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie schválenia a uzatvorenia zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a príprava verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava verejného obstarávania vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja v zmysle komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.