Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Odborný pracovník pre verejné obstarávanieOdborný pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečuje v organizácii procesy súvisiace s verejným obstarávaním. Stanovuje postup, určuje realizáciu, prípravu dokumentácie, vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorenia zmlúv.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5558/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér verejného obstarávania
SKŠpecialista procesu verejného obstarávania
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: V oblasti orientácie v právnych predpisoch.
ISCO-08
3323
SK ISCO-08
3323002
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy, obchodné spoločnosti, obchodný zákonník a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické verejné obstarávanie a elektronický kontraktačný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie termínov spracovania súťažných podkladov, odovzdanie oznámení, zriadenie výberovej komisie, stanovenie lehoty na predkladanie ponúk, možného termínu na uzatvorenie zmluvy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie obsahu súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na zabezpečenie verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola podpornej dokumentácie povinne zadávanej do IT monitorovacieho systému zo strany RO/SORO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívna kontrola verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (tzv. ex ante kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
administratívna kontrola verejného obstarávania pred a po podpísaní zmluvy, dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania (tzv. ex post kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad na uplatňovaním metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovanie sankčných opatrení na úrovni operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania zákonných lehôt v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypočítavanie predpokladanej hodnoty zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odovzdanie súťažných podkladov, otváranie obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk) a vyhlásenie víťaza.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podklady, postupy, zápisnice a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie oznámení súvisiacich s verejným obstarávaním
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie správy podľa zákona o verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie podkladov, súvisiacich s verejným obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou obstarania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie oznámení o výsledku verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s RO/SORO/CO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zadávanie nadlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie podlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie verejného obstarávania prostredníctvom EKS
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: EKS - elektronický kontraktačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie schválenia a uzatvorenia zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a príprava verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava verejného obstarávania vhodne zvoleného a načasovaného komunikačného nástroja v zmysle komunikačnej stratégie programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.