Špecialista v oblasti vnútorného auditu

Špecialista v oblasti vnútorného audituŠpecialista v oblasti vnútorného auditu zodpovedá za činnosti súvisiace s vnútorným auditom, ktoré zahŕňajú predovšetkým hodnotenie primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly a ostatných prvkov systému správy a riadenia. Podieľa sa na tvorbe a realizácii interného plánu auditu a kontroly interných postupov, smerníc a ostatnej dokumentácie s cieľom zlepšenia systému riadenia a efektivity procesov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5556/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInterný audítor
SKŠpecialista interného auditu
ENInternal audit specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Medzinárodný účtovnícko-audítorský certifikát Certified Internal Auditor (CIA)
Poznámka: Prípadne certifikácia ACCA/CIMA.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: prax v oblasti internej kontroly, interného auditu.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421006
ESCO
789
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2421006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a techniky riadenia hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti reportingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a proces tvorby a implementácie stratégií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné audítorské štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etický kódex audítora
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorské štandardy, predpisy, normy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu a harmonogramu auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov opatrení z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola administratívnych personálnych opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a kontrola plnenia stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overenie rozsahu prijatých nápravných opatrení od vykonania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie účinkov prijatých odporúčaní od vykonania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb a požiadaviek organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza rizík a príležitostí, návrh opatrení na ochranu voči rizikám a na využitie príležitostí interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu realizovaného auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava reportov a správ zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výstupných reportov prostredníctvom analytických nástrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a príprava podkladov a správ v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely reportingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.