Špecialista kontrolingu

Špecialista kontrolinguŠpecialista kontrolingu sa podieľa na zodpovednosti za riadenie činností v oblasti kontrolingu - riadenie finančných plánov, kontrolingovej štruktúry a členenia účtov. Medzi jeho hlavné činnosti patrí dohľad nad manažérskym účtovníctvom, spracovanie a vytvorenie dátového modelu pre potreby riadenia, dohľad nad jednotlivými rozpočtami a za prípravu a kontrolu analýz odchýlok (porovnanie konsolidovaného plánu versus skutočnosť). Ďalej je spoluzodpovedný za tvorbu plánov, rolovanie plánov, tvorbu alternatívnych scenárov plánov, prípravu manažérskych reportov. Prezentuje vlastné návrhy nápravných opatrení a prípravu reportov o čerpaní nákladov vedeniu spoločnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5555/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENController
SKKontrolór
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421005
ESCO
808
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
2421005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Bussiness Intelligence (BI) reportingové nástroje
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikovania a riešenia vzniknutých konsolidačných konfliktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontroling
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podvojné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizácie činností spojených s komunikáciou s verejnou správou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie príslušných častí plánov/bilancií a premietanie prognóz cenového vývoja do týchto plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie ekonomickej štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie ekonomických rozborov a analýz podľa potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie rozpočtov pre jednotlivé organizačné celky, jednotky či útvary podľa požadovaných kritérií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpis jednotlivých častí rozpočtu na výkony a služby, rozpis príspevkov a dotácií podľa stanovených zásad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia rozpočtových zmien a úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie podvojného účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja nákladov a jeho vplyvu na všetky časti obchodných a finančných plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s Bussiness Intelligence (BI) reportingovými nástrojmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vklad údajov v oblasti kontrolingu do systému a zabezpečenie ich aktualizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a prezentácia výročných správ, štatistických prehľadov a informačných podkladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.