Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)

Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač) zodpovedá za vypracovávanie a vyhodnocovanie časových štúdií s cieľom zistiť spotrebu času, pracovníkov a strojového zabezpečenia potrebného na pracovné úkony. Zodpovedá za vytváranie pracovných noriem a normatívov, odhaľovanie neefektívnosti vo výrobných, pomocných a obslužných činnostiach a navrhovanie opatrení na jej odstránenie. Detailne spracováva snímku pracovného dňa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5554/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKNormovač práce
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421004
ESCO
414
Príslušnosť k povolaniu
2421004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy racionalizácie práce a normovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príslušné normy systému manažérstva kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
metódy merania spotreby času
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia a technologické postupy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby v rámci normalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie noriem alebo normatívov spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a overovanie nových výrobných postupov, technológií a možností optimalizácie výrobných metód
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
overovanie noriem spotreby práce na základe časových štúdií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie spotreby práce (chronometráž)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Elektronizácia dokumentov
6
analýzy priebehu pracovných činností, návrhy na odstránenie časových strát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie výsledkov analýz a testov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozbory plnenia výkonových noriem a noriem obsluhy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
spracovanie snímok pracovného dňa a pracovných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.