Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostrediaRiadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi príslušné oddelenie/útvar BOZP a ochrany životného prostredia, kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zodpovedá za vytváranie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za riadenie odborných činností v oblasti životného prostredia v súlade s platnou legislatívou. Hodnotí riziká a stanovuje následné ochranné opatrenia, spolupracuje so štatutárnymi orgánmi, prípadne aj dodávateľmi prác a služieb, tvorí a schvaľuje dokumentáciu bezpečnosti a životného prostredia, reportuje, zvyšuje efektivitu bezpečnostnej a environmentálnej politiky a politiky odpadového hospodárstva, zhodnocuje odpady, vykonáva prevenciu závažných priemyselných havárií a navrhuje opatrenia na ich elimináciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5549/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENHSE (Health, Safety & Environment) manager
ENSafety & environment manager
SKManažér (vedúci) BOZP a EMS (environmentálny systém)
SKManažér bezpečnosti a životného prostredia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)
Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
Certifikát z oblasti systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219007
ESCO
508
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
1219007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy environmentálnej kontroly
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné úrazy a choroby z povolania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: zdravie a hygiena pri práci
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie záväzných pokynov k zabezpečeniu bezpečnej práce zamestnancom a pracovníkom dodávateľských organizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a vydávanie podnikových predpisov a noriem pre bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť práce a zoznamov rizikových pracovísk
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon interných, resp. externých auditov v oblasti systému riadenia bezpečnosti a systému environmentálneho manažérstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
posudzovanie a navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na bezpečnostné a hygienické predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie technických a organizačných ekologických opatrení, príprava modelových systémov vplyvu činnosti organizácie na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie pripravovaných výrob, postupov, technológií, materiálov, látok a investícií z hľadiska ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravotný stav zamestnancov a obyvateľstva vystaveného negatívnym vplyvom prevádzky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
preverovanie stavu a úrovne bezpečnostných opatrení v pracovnom procese pri preberaní nových strojov, zariadení, budov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin, návrhy opatrení na zvýšenie BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a predkladanie komplexných správ za oblasť bezpečnosti a životného prostredia vedeniu spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na rokovaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a životného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce s Policajným zborom SR a orgánmi štátneho dozoru nad BOZP pri vyšetrovaní pracovných úrazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oboznamovanie zamestnávateľa, štatutárnych orgánov a top manažmentu s povinnosťami organizácie podľa predpisov a noriem z oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie školenia zamestnancov organizácie a ďalších osôb, overovanie úrovne ich vedomostí z oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
Líderstvo a manažment
7
riadenie komunikácie v internom/externom projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: BOZP a OŽP
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie prác na úseku tvorby a ochrany životného prostredia v organizácii u činností náročných na ochranu životného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.