Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zodpovedá za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Facility Manager
Manažér správy budov a zariadení
Manažér vnútorných služieb
Vedúci hospodárskej správy
Vedúci správy majetku
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08
1219003 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
Príslušnosť k povolaniu
Manažér vnútornej správy a prevádzky

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
6
majetok podnikateľského subjektu
6
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
obchodné vyjednávanie
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
manažment rizík
6
postupy verejného obstarávania
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
6
matematické a štatistické metódy
6
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
6
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
6
evidencia a inventarizácia zvereného majetku
6
uzatváranie, monitorovanie a správa zmlúv v oblasti nákupu, prenájmu, údržby a správy zvereného majetku s dodávateľmi a nezávislými poskytovateľmi služieb
6
komunikácia s úradmi, vybavovanie príslušných povolení
6
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
6
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
6
aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
6
riadenie a plánovanie realizácie veľkých projektov modernizácie budov
6
plánovanie pravidelných kontrol a testov vybavenia za účelom predchádzania vzniku škôd a prerušeniu prevádzky
6
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
6
manažovanie spotreby energií
6
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
6
vedenie rokovaní s dodávateľmi služieb a zariadení
6
riadenie a organizácia činností pri zabezpečovaní správy, údržby a opráv zverených budov a zariadení
6
vedenie agendy poplatkov za nájomné, energiu a ostatné služby
4
správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie
4
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Špecifikácia:
prírastky, úbytky - vyradenie, presuny, darovanie, odpisy majetku a pod.
4
pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.