Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetkuRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zodpovedá za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, technických zariadení a iného majetku organizácie. Riadi tím pracovníkov na zverenom úseku, ktorí zabezpečujú jednotlivé činnosti správy a údržby, vrátane pomocných služieb ako napr. upratovanie, vykurovanie, dezinfekcia, dezinsekcia, čistiarenské služby, letná/zimná údržba komunikácií a iné. Vykonáva dohľad nad inventarizáciou majetku a dodržiavaním súladu správy a údržby s internými predpismi a príslušnou legislatívou. Riadi hospodársku činnosť v koordinácii s vlastníkom resp. vedením organizácie, ktorému predkladá výsledky hospodárenia a plány na rozvoj, obstarávanie alebo ďalšie investície.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5542/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFacility manager
SKManažér správy budov a zariadení
SKVedúci správy majetku
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219003
ESCO
65
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
1219003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a techniky riadenia hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Trvalo udržateľný rozvoj
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Trvalo udržateľný rozvoj
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
postupy pri plánovaní externých opráv a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
7
poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
finančný reporting
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy pri ponukových konaniach na prebytočný majetok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a pojmov v oblasti verejného obstarávania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
7
vypracovanie harmonogramu prác v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
7
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
7
plánovanie pravidelných kontrol a testov vybavenia za účelom predchádzania vzniku škôd a prerušeniu prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
kontrola procesu rekonštrukčných a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
Senzorika
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Trvalo udržateľný rozvoj
7
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: prírastky, úbytky - vyradenie, presuny, darovanie, odpisy majetku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s inštitúciami, vybavovanie príslušných povolení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
7
uzatváranie, monitorovanie a správa zmlúv v oblasti nákupu, prenájmu, údržby a správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
vedenie rokovaní s dodávateľmi služieb a zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie spotreby energií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Trvalo udržateľný rozvoj
7
riadenie a organizácia činností pri zabezpečovaní správy, údržby a opráv zverených budov a zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Digitalizácia, softverizácia
Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
riadenie a plánovanie realizácie veľkých projektov modernizácie budov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
7
vykonávanie investično-technických rozhodnutí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Trvalo udržateľný rozvoj
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.