Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojovAdministratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácii, vrátane prípravy rôznych zmluvných dokumentácií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Môže mať na starosti dve alebo viac oblastí personálnych činností, ktoré zahŕňajú nábor a vzdelávanie zamestnancov, pracovnoprávne vzťahy, mzdovú agendu, odmeňovanie, zamestnanecké vzťahy a ochranu osobných údajov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5427/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENHR administrator
SKPersonálny asistent
SKReferent ľudských zdrojov
SKReferent osobného oddelenia
SKReferent osobného útvaru
SKReferent personálnych vecí
SKReferent starostlivosti o zamestnancov
ENPersonnel assistant
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4416
SK ISCO-08
4416000
ESCO
1874
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4416000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov vedenia pohovorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty úspešného zvládania pohovoru
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Správanie sa na pohovore, životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy inzerátov a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), Zákonník práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pracovných portálov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním zamestnancov (odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane predpisov s nimi súvisiacich.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania personálnych nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring kandidátov na voľné pracovné miesto
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie spokojnosti zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie v oblasti náboru zamestnancov, vrátane jej archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia pracovných výkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie pracovných inzerátov s cieľom nájsť vhodného kandidáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúmanie žiadostí o zamestnanecké benefity, vrátane sťažností zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava dokumentácie súvisiacej s procesom náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k zabezpečeniu personálnej a mzdovej agendy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie evidencie osobných pracovných pomôcok a osobných ochranných pracovných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a aktualizácia osobných záznamov v personálnom informačnom systéme organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a aktualizácia databázy zamestnancov, pracovných pozícií a ich charakteristík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia stavu zamestnancov a sledovanie vývoja počtu a štruktúry zamestnancov v organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri príprave podkladov na zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri spracovávaní a kompletizácii dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu a príprava na ich archiváciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované spracovanie a záznam osobných údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a vedenie adaptačných školení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia stretnutí medzi užívateľským zamestnávateľom a vybranými kandidátmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia štandardizovaných školení zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v kurzoch, školeniach a iných formách vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri nábore nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri monitoringu kandidátov na voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov. Nahlasovanie a inzercia voľných pracovných miest (na internete, v tlači a pod.). Zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto. Spolupráca pri plánovaní pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.