Náborový konzultant

Náborový konzultantNáborový konzultant pripravuje a zabezpečuje nábor a výber zamestnancov na voľné pracovné miesta podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa. Vyhľadáva a selektuje kandidátov. Buduje a rozvíja vzťahy s uchádzačmi a so zamestnávateľmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5426/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENRecruiter
SKNáborár
SKŠpecialista náboru a výberu zamestnancov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333007
ESCO
848
SK NACE Rev. 2
N78,N82
CPA 2015
N78,N82
Príslušnosť k povolaniu
3333007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza práce, opis práce, špecializácia požiadaviek na zamestnanca a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výberový rozhovor, assessment center, benchmarking, skúšobný dotazník, analýza dokumentácie (osvedčenia, odporúčania, lekárske posudky), skúšky odbornej, pracovnej spôsobilosti, psychologická diagnostika - psychologický test a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
druhy pohovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kompetenčný, prípadový, behaviorálny, skupinový, panelový, telefonický a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty úspešného zvládania pohovoru
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti, správanie sa na pohovore, verbálna a neverbálna komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy získavania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inzercia v médiách a na internete, vlastná databáza, spolupráca so sprostredkovateľskými agentúrami, spolupráca so školami, odporúčania (referencie), pracovné veľtrhy, personálny lízing a iné.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdroje získavania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Interné zdroje (vlastní zamestnanci spoločnosti), externé zdroje (uchádzači o zamestnanie ako napríklad absolventi škôl, voľné pracovné sily na trhu práce, zamestnanci iných spoločností a pod).
Perspektíva: Aktuálna
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Legislatívne podmienky, ekonomický rozvoj, aktuálna situácia na trhu práce, úspešnosť a imidž podniku, charakter práce, mzdové ohodnotenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy inzerátov a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, na pracovných portáloch, na úrade práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
druhy pracovných portálov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Lokálne a zahraničné a ich špecifiká a podmienky inzerovania a vyhľadávania kandidátov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring kandidátov na voľné pracovné miesto
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výsledkov výberového konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia ľudských zdrojov v organizácii a plánovanie náboru nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie analýzy a určenie východísk pre plánovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch pred výberovým procesom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Porovnávanie kandidátov s požiadavkami zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie v oblasti náboru zamestnancov, vrátane jej archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie databáz potenciálnych kandidátov, evidencia prijatých životopisov, žiadostí o prijatie do zamestnania, osobnostných dotazníkov, doklady o vzdelaní, absolventskej praxi, referencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
vypracovávanie pracovných inzerátov s cieľom nájsť vhodného kandidáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava dokumentácie súvisiacej s procesom náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončeného pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu a príprava na archiváciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k zabezpečeniu personálnej a mzdovej agendy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podklady na vytvorenie pracovných zmlúv a ostatných dokumentov potrebných k nástupu zamestnanca a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
konzultačná činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
poradenstvo pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a vedenie adaptačných školení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
účasť na veľtrhoch práce s cieľom nájsť vhodného kandidáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s manažérmi organizácie pri definovaní požiadaviek na kandidátov na voľné pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza – podrobný rozbor pracovného miesta (názov pracovného miesta, náplň práce, povinnosti, väzby medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi, používanie strojov, prístrojov, zariadení, minimálne kvalifikácie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie osôb a s tým súvisiace zhromažďovanie a spracovávanie informácií a podkladov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie osobných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pohovor, testovanie jazykových schopností, prípadne odborných predpokladov na výkon zamestnania.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.