Konzultant pre personálny lízing

Konzultant pre personálny lízingKonzultant pre personálny lízing zabezpečuje vyhľadávanie, výber, nástupy, HR konzultácie a personálnu administratívu zamestnancov podľa požiadaviek klientov. Poskytuje poradenstvo dočasného pridelenia zamestnancov v oblasti profesijného rozvoja, osobného rastu a personálnych otázok. Buduje a udržuje vzťahy s klientami, ktorým službu dočasného pridelenia zamestnancov (personálny lízing) sprostredkováva....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5425/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPersonalista pre personálny lízing
SKKonzultant dočasného prideľovania zamestnancov
SKHR koordinátor
SKHR konzultant
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Predchádzajúca pracovná skúsenosť v oblasti Ľudských zdrojov, Náboru pracovníkov alebo Personálnej administratívy.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333006
ESCO
1874
SK NACE Rev. 2
N78
CPA 2015
N78
Príslušnosť k povolaniu
3333006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výberový rozhovor, assessment center, benchmarking, skúšobný dotazník, analýza dokumentácie (osvedčenia, odporúčania, lekárske posudky), skúšky odbornej a pracovnej spôsobilosti, psychologická diagnostika - psychologický test a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pohovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kompetenčný, prípadový, behaviorálny, skupinový, panelový, telefonický a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty úspešného zvládania pohovoru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy získavania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdroje získavania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti sprostredkovania personálneho lízingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (agentúra dočasného zamestnávania), Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy zabezpečujúce ochranu dočasného zamestnanca a prístup k odbornému vzdelávaniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy inzerátov a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
spôsoby využívania webových platforiem
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pracovných portálov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie Zákonníka práce a pracovno-právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie metodiky pre prácu so zákazníkom a aktívne riadenie zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring kandidátov na voľné pracovné miesto
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V interných databázach pracovnej agentúry, na pracovných portáloch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výsledkov náborového a výberového konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza požiadaviek na voľné pracovné miesto, vrátane definovania vhodného profilu kandidáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza – podrobný rozbor pracovného miesta (názov pracovného miesta, náplň práce, povinnosti, väzby medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi, používanie strojov, prístrojov, zariadení, minimálne kvalifikácie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch pred výberovým procesom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Porovnávanie kandidátov s požiadavkami zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie v oblasti náboru zamestnancov, vrátane jej archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie databáz potenciálnych kandidátov, evidencia prijatých životopisov, žiadostí o prijatie do zamestnania, osobnostných dotazníkov, doklady o vzdelaní, absolventskej praxi, referencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie pracovných inzerátov s cieľom nájsť vhodného kandidáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava dokumentácie súvisiacej s procesom náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní pracovných zmlúv s personálnou agentúrou.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované spracovanie a záznam osobných údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
využívanie webových platforiem
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia databázy voľných pracovných miest a zabezpečovanie ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívne vyhľadávanie voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na príprave pracovno-právnych dokumentov pri nástupe a výstupe zamestnanca 
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálna konzultačná a poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konzultačná činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zazmluvneným klientom personálnej agentúry.
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo dočasne zamestnávaným zamestnancom personálnej agentúry
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia záujmov a predpokladov klienta na základe poradenského rozhovoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálne poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Telefonická, e-mailová a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia stretnutí medzi užívateľským zamestnávateľom a vybranými kandidátmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na veľtrhoch práce s cieľom nájsť vhodného kandidáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s užívateľským zamestnávateľom pri definovaní požiadaviek na kandidátov na voľné pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na rozvoji obchodných aktivít personálnej agentúry
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Oslovovanie a komunikácia s potenciálnymi klientmi v oblasti poskytovania služieb personálnej agentúry (Outsourcing/Agentúrne zamestnávanie, Try & Hire, Recruitment a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie osobných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pohovor, testovanie jazykových schopností, prípadne odborných predpokladov na výkon zamestnania.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.