Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinuje proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Education Specialist
HR Specialist
Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista vzdelávania
Training and Development Specialist
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2424 - Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
SK ISCO-08
2424000 - Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
6
metódy a postupy výberu zamestnancov
6
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
6
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
6
andragogika
6
kategorizácia prác
6
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
6
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
6
zaisťovanie priestorov, techniky, ubytovania a ďalšieho zázemia pre kurzy ďalšieho profesijného vzdelávania
6
dohadovanie obsahu vyučovania s externými lektormi, vrátane uzatvárania dohôd s nimi
6
vedenie odborných/softskills školení
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Špecifikácia:
(povinné preskúšanie, kurzy, školenia a pod.)
6
vedenie personálnych evidencií
Špecifikácia:
(osobné údaje zamestnancov, ich pracovné zaradenie, dosiahnutá a požadovaná kvalifikácia a pod.)
6
poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
6
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
6
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
6
organizácia kurzov ďalšieho vzdelávania
6
projektovanie vzdelávacích akcií ďalšieho profesijného vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kurzov
6
vyhľadávanie a výber vhodných externých lektorov pre kurzy ďalšieho profesijného vzdelávania
6
zabezpečovanie a výber lektorov a trénerov, posudzovanie a overovanie ich pedagogickej úrovne v rámci zabezpečovania koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania
Špecifikácia:
(v stredisku alebo útvare vzdelávania)
6
posudzovanie a vyhodnocovanie efektivity vzdelávacích systémov a akcií v rámci zabezpečovania koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania
Špecifikácia:
(v stredisku alebo útvare vzdelávania)
6
posudzovanie a vyhodnocovanie prieskumu vzdelávacích potrieb a prieskumu o ďalšom vzdelávaní
6
vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.