Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zabezpečuje plynulý chod personálneho útvaru v administratívnej oblasti. Vyvíja aktivity na rozvoj pozitívnych zamestnaneckých vzťahov, podporuje a udržiava ich na pracovisku. Navrhuje, skúma a participuje na zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
HR Specialist
HR špecialista
Personálny špecialista
Špecialista personálnej administratívy
Špecialista zamestnaneckých vzťahov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08
2423005 - Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
6
personálny manažment
6
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
6
stanovy a základné organizačné normy organizácie
6
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
6
pravidlá a postupy skartácie
6
spôsoby a metódy komunikácie
6
metódy kolektívneho vyjednávania
6
kategorizácia prác
Špecifikácia:
Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
6
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Špecifikácia:
Napr. náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
6
zhodnotenie súčasného stavu a stanovenie cieľov v oblasti vzťahov so zamestnancami
6
spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
Špecifikácia:
Príprava pracovných zmlúv, dohôd o zmene pracovnej zmluvy, výstupných listov, dohôd o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtových listov, dohôd o vykonaní práce, potvrdení o zamestnaní a pod.
6
vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie
Špecifikácia:
Spracovávanie údajov o dochádzke, vrátane kontroly a evidencie dokladov pri neprítomnosti na pracovisku (napr. dovolenkové lístky, priepustky, PN, OČR a pod.).
6
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
Špecifikácia:
Podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky. Príprava odporúčaní vedúcim pracovníkom v individuálnych a kolektívnych pracovno-právnych vzťahoch a vedúcim pracovníkom v procese organizačných zmien (reorganizácia, prepúšťanie a pod.).
6
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
Špecifikácia:
Spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov (napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pod.).
6
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík, vedenie personálnych evidencií
Špecifikácia:
Vedenie osobných spisov zamestnancov, evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk a pod.
6
hodnotenie úspešnosti systému zamestnaneckých vzťahov pri dosahovaní stanovených cieľov
6
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
6
sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
6
príprava smerníc a dokumentov súvisiacich s riadením ľudských zdrojov v organizácii
Špecifikácia:
Spracovávanie návrhov príslušných častí kolektívnych zmlúv, pracovný poriadok, preverovanie a riešenie sťažností, pracovná disciplína a pod.
6
poradenstvo manažérom v oblasti personálnej agendy
Špecifikácia:
Napr. pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Špecifikácia:
Výstupy a pravidelný reporting v dohodnutej štruktúre a perióde.
6
hodnotenie spokojnosti zamestnancov organizácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.