Špecialista odmeňovania a benefitov

Špecialista odmeňovania a benefitovŠpecialista odmeňovania a benefitov skúma, analyzuje a vyvíja modifikácie programov odmeňovania a benefitov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie. Navrhuje mzdový systém a interné normy v oblasti odmeňovania a benefitov. Spracováva kategorizáciu benefitov pre rôzne skupiny zamestnancov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5419/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCompensation and benefits specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423004
ESCO
852
SK NACE Rev. 2
M70,N82
CPA 2015
M70,N82
Príslušnosť k povolaniu
2423004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, náročnosť práce a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V projekte.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
andragogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V oblasti odmeňovania a benefitov.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy kontroly mzdového vývoja a plánu miezd
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti náboru a výberu zamestnancov v súlade s plánmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba prognóz, analýz, krátkodobých a dlhodobých koncepcií mzdového vývoja. Vypracovávanie koncepcie vývoja miezd, odmien a zamestnaneckých výhod.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba administratívnych postupov s cieľom monitorovať a znižovať náklady a zlepšovať realizáciu programov.
Perspektíva: Aktuálna
6
skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov o ich odmeňovaní a motivácii.
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. pri spracovávaní mzdových dokladov, realizácii a zmenách automatizovaného systému spracovania miezd, vydávania listov pracovných miest, čerpaní sociálneho fondu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupodieľanie sa na objektívnom hodnotení pracovných miest, tvorbe systému bonusov a pod. Spracovanie odborných stanovísk vo veci prehodnotenia tarifného zatriedenia pracovných činností, tvorby a rušenia pracovných miest a poskytovania jednotlivých mzdových príplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zavádzaní a riadení systému odmeňovania a benefitov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia mzdových zásad a predpisov na podmienky organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie sociálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri koordinácii a konkretizácii sociálneho programu zamestnancov napr. stravovanie, ubytovanie, doprava, sociálne výhody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.