Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitovRiadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania v organizácii. Podieľa sa na zabezpečení aplikácie zákonných predpisov v oblasti odmeňovania, usmerňuje vypracovávanie pravidiel poskytovania prémií, mzdových zvýhodnení a zabezpečuje proces realizácie mimoriadnych foriem mzdy, odmien a podielov zo zisku spoločnosti. Komplexne zabezpečuje úlohy v oblasti poskytovania zamestnaneckých výhod a benefitov. Metodicky riadi analytickú a plánovaciu činnosť v oblasti starostlivosti o zamestnancov a poskytuje poradenskú činnosť zamestnancom v sociálnej oblasti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5415/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMzdový manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1212
SK ISCO-08
1212003
ESCO
852
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1212003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centrum, hodnotiaci rozhovor a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systémy odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kolektívneho vyjednávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, namáhavosť práce a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V oblasti odmeňovania a benefitov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie efektívnosti programov odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odporúčanie zmien s cieľom zabezpečenia zníženia nákladov a efektívnejšej administratívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie konkurenčných trendov v odmeňovaní, vrátane vyhodnocovania alternatív a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vierohodnosti rôznych informačných zdrojov a kritické hodnotenie získaných informácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
aplikácia mzdových zásad a predpisov v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov a zásad
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba a aktualizácia interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania na základe všeobecne platných predpisov a organizačných špecifík.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava rozpočtov a štatistík v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spravovanie sociálneho fondu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby systému flexibilných zamestnaneckých výhod a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie a riadenie zavádzania programov odmeňovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a tvorba systému odmeňovania a benefitov zamestnancov v organizácii (napr. zásady mzdovej politiky, motivačné programy, bonusové systémy, systémy založené na akciách a iné špeciálne systémy odmeňovania pre jednotlivé skupiny zamestnancov).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie a motivovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pre zamestnancov v sociálnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na vyjednávaní s poisťovňami a finančnými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. o podmienkach programov pripoistenia a ďalších finančných produktoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu špecialistov v oblasti odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia procesu zavádzania a riadenia systému odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dohľad nad objektívnosťou hodnotenia pracovných miest, tvorbou systému bonusov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie analytickej a plánovacej činnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.