Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve

Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstveTechnik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve vykonáva činnosti v oblasti projektovej prípravy stavieb, realizácii stavieb, územného a stavebného konania a zmluvných vzťahov pri realizácii investičných akcií. Plní úlohy stavebného dozoru, prípadne projektového manažéra stavby. Komplexne sleduje a kontroluje priebeh výstavby, dodržiavanie parametrov projektu, technických noriem a predpisov. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Zabezpečuje kontrolné prehliadky stavieb a realizáciu kolaudačného konania. Sleduje technický stav infraštruktúry a spolupracuje pri plánoch obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
53702/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický pracovník investícií
SKTechnik investičnej výstavby
SKTechnický pracovník - stavebný dozor
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)
Poznámka: Podľa § 5 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vykonáva technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve stavebný dozor.
Ide o nasledovné oblasti:
• A1 - pozemné stavby
• A2 - inžinierske stavby (so zameraním na: dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové vedenia a rozvody a komplexné priemyselné stavby)

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132011
ESCO
439
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3132011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: metódy plánovania a kontroly projektov
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
5
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva v oblasti vodohospodárskych noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri príprave a realizácii stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodné stavby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
pravidlá a postupy uskutočňovania kolaudačného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Ekologické účtovníctvo
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
verejné vodovody a verejné kanalizácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a v dokumentácii, čítanie výkresov pri uskutočňovaní stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v materiáloch na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia výrobných plánov v oblasti realizácie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia operatívnych plánov stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie stavebného dozoru na stavbách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie dodržiavania stanovených technických a ekonomických parametrov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie projektov stavieb a investícií v územnom a stavebnom konaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
Ekologické účtovníctvo
6
posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
kontrola vedenia stavebného denníka vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
5
príprava a kompletizácia zmluvných a iných dokumentov investičných stavebných akcií vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca na vedení dokumentácie investícií a investičných celkov vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaisťovanie podkladov na územné a stavebné riadenie vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie stavebných povolení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie kolaudačných riadení stavieb, overovanie spôsobilosti a preberanie prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie kontrolných prehliadok stavieb a kontrolných dní stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie a spolupráca pri riešení zmien a doplnkov vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie tímu spolupracovníkov vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.