Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanieNákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie obstaráva pre organizáciu rôzny tovar, materiál a služby formou zmluvy alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávateľov, vyjednáva a dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za skladové zásoby, ich výšku a hodnotu a udržiava ich stav na optimálnej úrovni....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5356/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent zásobovania
ENPurchaser, Buyer
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3323
SK ISCO-08
3323001
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
G46,H52,N82
CPA 2015
G46,H52,N82
Príslušnosť k povolaniu
3323001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Finančná analýza dodávateľov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obchodný zákonník.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy.
Perspektíva: Aktuálna
4
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodacie podmienky incoterms
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: znižovanie skladových zásob, využívanie JIT, optimálny stav skladových zásob
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia stavebného materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring trhu a aktuálnych trendov v rámci pridelených komodít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a správa databázy dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov na účtovnú evidenciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržiavaní zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.