Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanieNákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie obstaráva pre organizáciu rôzny tovar, materiál a služby formou zmluvy alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávateľov, vyjednáva a dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za skladové zásoby, ich výšku a hodnotu a udržiava ich stav na optimálnej úrovni....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5356/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent zásobovania
ENPurchaser, Buyer
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3323
SK ISCO-08
3323001
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
G46,H52,N82
CPA 2015
G46,H52,N82
Príslušnosť k povolaniu
3323001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Finančná analýza dodávateľov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obchodný zákonník.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy.
Perspektíva: Aktuálna
4
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodacie podmienky incoterms
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: znižovanie skladových zásob, využívanie JIT, optimálny stav skladových zásob
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia stavebného materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring trhu a aktuálnych trendov v rámci pridelených komodít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a správa databázy dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov na účtovnú evidenciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržiavaní zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.