Pracovník turistického informačného centra - front office

Pracovník turistického informačného centra - front officePracovník turistického informačného centra - front office zabezpečuje interaktívnu distribúciu informácií ústnou, písomnou a elektronickou formou v slovenskom a minimálne jednom cudzom jazyku. Je v priamej interakcii s návštevníkom destinácie a podáva mu informácie o atraktivitách cestovného ruchu danej destinácie. Zabezpečuje služby spojené s prevádzkou turistického informačného centra a predaj produktov, produktových balíkov a tovaru, slúžiaceho k propagácii konkrétnej destinácie cestovného ruchu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
5326/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník TIC
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4221
SK ISCO-08
4221002
ESCO
1814
SK NACE Rev. 2
N79
CPA 2015
N79
Príslušnosť k povolaniu
4221002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ovládanie cudzieho jazyka na úrovni B2 (anglický jazyk - povinný jazyk pracovníka front office TIC) slovom a písmom (nutná štátna skúška z daného jazyka).
Perspektíva: Aktuálna
4
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
nešpecifikovaný cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Pri pohraničných regiónoch je výhodná znalosť jazyka susedného štátu (poľský, ruský, maďarský, český).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky prekladania textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky tlmočenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kulturológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Kulturológia so zameraním na konkrétne destinácie cestovného ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
politická a regionálna geografia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
geografia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovládanie geografie Slovenska so zameraním na konkrétne regióny.
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovníci TIC - front office sú ako osoby priameho styku s návštevníkmi destinácie vhodní pre získavanie a zber štatistických informácií (motívy návštevy, spôsoby získavania informácií, preferencie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca so špecializovaným softvérom na používateľskej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: eKasa
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia došlých dopytov, evidencia ich prijatia, vybavenia, archivovanie akýchkoľvek informácií z danej obce, mesta, regiónu, oblasti; bežná korešpondencia v slovenskom a cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: eKasa
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
postupy a spôsoby práce s virtuálnou a rozšírenou realitou pri prezentácii atraktivít cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
princípy prevádzky cestovných agentúr
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Sprostredkovanie predaja zájazdov a iných pobytových balíčkov vytvorených cestovnou kanceláriou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
eKasa
Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
preukázanie vedomostí o životnom prostredí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie vedomostí zo zemepisu cestovného ruchu SR
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v súčasnom právnom a politickom systéme SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifikách v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
vypracovávanie ponúk a zákazníckych riešení podľa požiadaviek zákazníkov a organizácie v rámci informačného centra
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných projektov, tvorbu mediálnych plánov, stratégií a analýz
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Tvorba marketingových analýz.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov potrebných na koordináciu činností pri vybavovaní zákaziek klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidovanie názorov, sťažností a pripomienok verejnosti k činnosti organizácie alebo daného úradu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
sledovanie periodík, popr. ostatných médií s cieľom vyhľadať reakcie a prístupy k vybraným témam
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie a spracovávanie informácií týkajúcich sa pripravovaných podujatí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: eKasa
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
poskytovanie rád, informácií a odborných výkladov účastníkom usporiadaných podujatí v príslušnom jazyku, vrátane tlmočenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
využívanie virtuálnej a rozšírenej reality pri prezentácii atraktivít cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.