Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji

Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývojiŠpecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji vykonáva špecializované odborné, vedecko-technické činnosti a znalecké práce. Okrem toho vyhodnocuje výsledky skúšok kvality, vydáva posudky, vytvára analytické a prognostické štúdie v stavebníctve. Realizuje výskum materiálov a technológií s dôrazom na potreby a očakávania najmä stavebného sektora a jeho podnikov a inštitúcií. Zabezpečuje kvalifikačné, kvalitatívne a objemové návrhy nových stavebných materiálov, zariadení a pracovných výrobných postupov do sektora a poskytuje tak nové nástroje pre projektové práce architektov, projektantov a inžinierov v odvetví. Výsledkom tvorivej práce špecialistu v stavebno–technologickom výskume a vývoji je príprava a vytvorenie nových inovovaných produktov, procesov a technológií a schopnosť permanentne produkovať modernú vedomostnú bázu pre odbornú verejnosť v danom spoločenskom a produktovom prostredí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
53215/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
HUÉpítőipari - technológiai kutatás-fejlesztés specialista
ENSpecialist in construction - technological research and development
SKVýskumník v stavebníctve
SKExpert stavebno - technologického výskumu a vývoja
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: V prípade ak špecialista vykonáva činnosť autorizovanej osoby pre technické osvedčovanie stavebných výrobkov a ich zhody na viazanú živnosť podľa prílohy č. 2, skupiny 213, položky 18 zákona č 455/1991 Zb.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie vydávať a rušiť technické osvedčenia stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 4)
Poznámka: Špecialista vykonáva technické osvedčovanie stavebných výrobkov a ich zhody na základe autorizačného osvedčenia podľa predpisu - zákon č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 2)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (§ 6 ods. 1)
Poznámka: Špecialista sa pri výkone svojej činnosti môže priamo zapájať v technologických a technických otázkach do procesov realizácie nových výrobných zariadení a technologických liniek pre výrobu stavebných materiálov, produktov a systémov na ďalšie uplatnenie v stavebníctve.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Potrebné pre zabezpečovanie experimentálnej činnosti vo výrobe a na stavbách počas riešení projektov aplikovaného výskumu a vývoja.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Poznanie technologických, produktových a procesných východísk v stavebnej výrobe vyžaduje poznanie stavieb ako takých, rozvoja a vedomostnej bázy i súčasného stavu sektora. Špecialista musí v dobe svojej praxe pod vedením iného nadriadeného špecialistu a v rámci pôsobnosti v okruhu ďalších špecialistov nadobudnúť takéto vedomosti a skúsenosti a najmä sa naučiť metódam analýz a vedeckej práce.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142015
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C23,E37,E38,F41,F42,F43
CPA 2015
C23,E37,E38,F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedomosti a znalosti z oblasti identifikácie, analýz a hodnotenia projektov z výskumu a vývoja. Špecialista musí poznať širokú vedomostnú bázu analytických a vyhodnocovacích metód a postupov, postupy prípravy a plánovania a organizácie spracovania technických zadaní, projektov a súvisiacej technickej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovládanie spôsobov odbornej a spoločenskej komunikácie pri výkone práce a pri prezentácii vlastných výstupov výskumu a vývoja u odbornej verejnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie zásad výpočtov a určenia kalkulácií a rozpočtov v rámci realizovaných výskumných a vývojových úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vypracovania výkazov, výmerov a rozpočtov k projektovej dokumentácii, kontroly a pripomienkovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie technických noriem pre určovanie spotreby a obsahu výskumnej a vývojovej experimentálnej a laboratórnej práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové moderné materiály v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Nové moderné materiály na báze skla, keramiky, minerálnych a nanoštruktúrnych kompozitov a výrobkov, kovových a nekovových materiálov, priemyselnej a úžitkovej keramiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné vedomosti o zásadách kreslenia a čítania stavebných i technických výkresov zo stavebníctva, ale aj strojárstva, hutníctva a ďalších súvisiacich odborov.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie hlavných rozlíšení a kategorizácie funkcií rôznych typov budov (napr. občianska vybavenosť, bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné objekty a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie parametrov a charakteristík dostupných i novo navrhovaných stavebných technológií a ich možností implementovania do výrobných a stavebných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné poznanie náležitostí stavieb pre navrhovanie nových prvkov a systémov stavebných konštrukcií a technológií do budúcna.
Perspektíva: Aktuálna
7
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomostná báza poznania východísk a pravidiel pozemných stavieb, ale aj príbuzných kategórií stavieb u špecialistu vo výskume a vývoji.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie parametrov a charakteristík dostupných i novo navrhovaných stavebných materiálov a ich možností implementovania do výrobných a stavebných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné budovy
7
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o technologických a technických procesoch v rámci implementácie vo výskume v sektore.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o parametroch a charakteristikách dostupných i novo navrhovaných stavebných technológií a ich možností implementovania do výrobných a stavebných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o vyhotovovaní stavebných a technických výkresov v rámci implementácie vo výskume a vývoji produktov a procesov v sektore.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie parametrov technických noriem a predpisov a ich možností implementovania do výrobných a stavebných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o fungovaní a používaní stavebných a technických výkresov v rámci implementácie vo výskume a vývoji produktov a procesov v sektore.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o aplikácii BIM informačných modelov stavieb a budov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o aplikácii príslušných metód BIM analytických modelov stavieb a budov vo výskumnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
formy a metódy spolupráce s projektantmi stavieb a výrobných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie postupov a spôsobov spolupráce a komunikácie pri práci s projektantmi a architektmi budov a stavieb a projektantmi výrobných systémov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy automatizácie meracích a vyhodnocovacích procesov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a spôsoby využitia inteligentných budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prípravy stavieb, vyhotovovania stavebnej dokumentácie a podkladov pre stavebné konanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie a poznanie systémov a pravidiel práce so stavebnou, projektovou a technologickou dokumentáciou a technickými zadaniami výskumu a vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a ovládanie postupov a techník práce s nástrojmi umelej inteligencie pri riešení vlastných výskumných a vývojových projektov a úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosti z oblasti technológií a materiálového využitia odpadov v sektore.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť narábať s rozpočtami a cenníkmi v stavebníctve a vyhľadávanie príslušných potrebných či dotknutých položiek pre účely riešenej výskumnej úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie a narábanie s agendou projektových dokumentácií a dokumentácií navrhovania materiálov a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systematické triedenie a narábanie s informačnými zdrojmi, predpismi, normami a projektami (výkresy a sprievodné i technické správy stavby a pod.) vo výskumnej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné budovy
Systémové komponenty technických zariadení budov
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systematické triedenie a narábanie s projektovou dokumentáciou a zadaniami architektov pre účely navrhovania úprav a zmien v materiálovej a technologickej skladbe projektov vo výskumnej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Narábanie s technickými podkladmi a orientovanie sa v online agendách a stránkach pri uplatňovaní metodiky BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie práce s agendou technických a materiálových listov a výberu vhodných a potrebných parametrov a charakteristík materiálov pre účely výskumného projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie moderných metód riadenia vlastného pracovného času (Time Management) a pravidiel i prístupu k plneniu termínovníkov a rozpočtových nákladov výskumných projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovanie meracích a vyhodnocovacích procesov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvládnutie matematických a štatistických výpočtov určovania objemových, plošných a rozmerových údajov spotreby materiálov, vrátane prídavkov na spracovanie a odpad.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie systémov a nástrojov a orientovanie sa v technických podkladoch pri uplatňovaní metodiky BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie pravidiel spolupráce a komunikácie s kompetentnými osobami v stavebnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie moderných materiálov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie inteligentných budov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie technických parametrov a kvalitatívnych ukazovateľov stavebných materiálov, dielcov, komponentov a prvkov v sektore.
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Narábanie a orientovanie sa v technologických postupoch a použití zariadení pri nakladaní s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie riešenia operatívnych úloh v rámci riešenia interného výskumu a vývoja v organizácii či inštitúcií.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentná budova je budova vybavená počítačovou a komunikačnou technikou, ktorá predvída a reaguje na potreby obyvateľov s cieľom zvýšiť ich komfort, pohodlie, znížiť spotrebu energií, poskytnúť im bezpečie a zábavu pomocou riadenia všetkých technológií v dome a ich interakciou s vonkajším svetom.
Charakteristika:
-
Charakteristika:
Systémové zostavy (stavebnice), ktoré dokážu v sebe spojiť vetranie, vykurovanie, klimatizáciu, reguláciu vlhkosti, CO2, a elektronickú automatizovanú reguláciu celého systému. Celý systém je možné ovládať na diaľku, cez internet. Hlavným prínosom je možnosť kombinovania solárnej energie, spätne získanej tepelnej energie, tepelného čerpadla a energie z tuhých palív. Príkladom využitia sú budovy v energetickej triede A0.
Charakteristika:
Robotické meracie terestrické totálne stanice a GPS aparatúry majú automatický softvér na prijímanie signálov z terestrických zrkaldiel, alebo z družíc a autonómne spracujú výpočty a výsledky merania (3D súradnice), prípadne automaticky vyhotovia aj kresbu na displeji prístroja.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálna komunikácia vo vnútri organizácie a s externým prostredím s využitím nových platforiem a zariadení.
Charakteristika:
Titulný obrázok Vzdelávanie prostredníctvom digitálnych systémov a platforiem v živom a nahranom online prostredí s cieľom zdokonaľovania vzdelávania a jeho zprístupnenia širokému spektru zamestnancov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. BIM je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov - Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Stavebný software BIM umožňuje: - Zdieľanie projektov medzi dodávateľmi, projektantmi, investormi, úradmi: Spoločné dátové prostredie CDE je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o projekte. Účastníci môžu pracovať vo svojich BIM softvéroch, ktoré môžu pochádzať od viacerých softvérových firiem. Spoločné dátové prostredie pracuje s formátom IFC, ktoré zjednocuje dáta z viacerých softvérov. Príkladom využitia je spolupráca projektantov na diaľku, zvolenie vlastného jazyka a umožnenie použitia rozličných softvérov, ktoré sa združia v jednom digitálnom systéme. Príkladom je Allplan Bimplus, DekSoft BIM PLATFORMA. - xD modely s použitím BIM v stavebníctve: BIM model je informačný dátový model stavby, ktorý je rozdelený na úrovne 3D až 10D. Každá úroveň pracuje s iným druhom dát a zároveň súvisiace dáta sú medzi sebou previazané. BIM model teda umožňuje prepájať súvislosti a vytvárať skoordinované digitálne projekty. Príkladom využitia je tvorba digitálnych projektových dokumentácií. Získané dáta je možné prehľadne spravovať počas celého životného cyklu stavby, spracovanie dát je možné automatizovať a prenášať dáta do nových projektov, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu projektovania. Okrem samotného grafického modelu v 3D počas tvorby projektu, v čase výstavby a neskôr prevádzky sa rozširuje na xD model s časovými atribútmi a ďalšími informačnými databázovými atribútmi (stavebný materiál, vybavenie, údržba, rekonštrukcie, vlastníci, užívatelia, nájomníci a pod.) - Digitálne dvojča stavby: Digitálne dvojča stavby je BIM model na úrovni presnosti LOD 500, digitálny model vyhotovenia stavby so všetkými podrobnými údajmi. Slúži v ďalších fázach životného cyklu na plánovanie údržby a celkovú správu stavby. Digitálne dvojča ďalej slúži na prepájanie digitálnych dát zo senzorov fyzickej stavby, s digitálnym BIM modelom stavby. Príkladom využitia je monitorovanie spotreby energie, monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu, regulácia kvality vzduchu v budove, riadenie teploty, vlhkosti vzduchu, riadenie osvetlenia, zber údajov zo senzorov pre zaistenie bezpečnosti, regulácia tieniacich prvkov proti preslneniu. Všetky údaje zo senzorov sú graficky zobrazené v digitálnom modeli. - Procesor dokumentov: slúži na rozsiahle a zložité štruktúrované spracovanie textových dokumentácií. Štruktúrovaný nástroj využíva formáty SGML a XML . Používa sa na dosiahnutie konzistencie dokumentácie, najmä v prípadoch kde existuje niekoľko variant modelov, alebo pri spracovaní rozsiahlych technických správ. Užívateľ definuje štruktúru dokumentácie, kde definuje oddiely, pododdiely, odstavce v závislosti od ich vzťahov. Príkladom softwaru je Adobe Framemaker. - Facility management: zahŕňa informácie z BIM modelu a dokumentácie (napr. Plány prevádzky a údržby, záručné informácie, zoznam dodávateľov) na účely správy a prevádzky stavby. Dodávatelia a subdodávatelia doručia správcovi, dáta a dokumentácie, ktoré správca skoordinuje pre správu stavby. - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia: základným podkladom je geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej forme v 2D, alebo v 3D, vrátane všetkých zmien oproti projektu. Z tejto dokumentácie potom môžu vzniknúť základné digitálne účelové mapy diaľnic, rýchlostných ciest, závodov a priemyselných komplexov v 3D. Pri existencii BIM už počas výstavby tieto merania doplňujú a modifikujú BIM o reálnu skutočnosť oproti projektu. BIM je vlastne GIS stavby v 3D a slúži potom počas celej prevádzky stavby. Súčasťou tejto geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia sú aj porealizačné geometrické plány. - Digitálne konfigurovanie stavebného pracoviska a návrh ochranných opatrení: BIM 8D je proaktívna implementácia bezpečnostných opatrení do projektu. Metóda umožňuje včasné identifikovať riziká pri výstavbe a prevádzke stavby. Používa sa na zmiernenie rizík, prípadne preorganizovanie procesov výstavby ešte vo fáze plánovania. Výhodou je vysoká prevencia pred rizikami a menej nákladné bezpečnostné opatrenia. - Digitalizácia priebežných reportov o výstavbe - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - Digitálne spracovanie jednotného zadávania stavebných prác a digitálne vyhodnocovanie cenových ponúk: Softvérové databázy s referenčnými cenami stavebných prác. Oceňovanie stavebných prác na základe jednotného zadania a automatizované porovnanie s referenčnými cenami. Využitie pri obstarávaní stavebných prác v súkromnom a verejnom sektore. Príklad softvéru: Cenkros Oferta,ASPE10,AspeEsticon,Kalkulus a pod. Stavebný softvér LIM: V súčasnosti prebiehajú práce odborníkov aj na projekte LIM (Line Information Modeling), čo je projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM. - LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. BIM možno vytvoriť pre líniové stavby ako napr. líniové stavby (diaľnice, cesty, železnice, diaľkové inžinierske siete, produktovody a pod.).
Charakteristika:
Titulný obrázok zberný kôš na vymazanie inovácií
Charakteristika:
Titulný obrázok Nová výrobná metóda pre stavebníctvo založená na umelej inteligencii používa technické prostriedky, pomocou ktorých komunikačné technológie, inteligentná veda a technológia (vrátane návrhu, výroby, riadenia, testovania), je integrovaná do celého systému výstavby a životného cyklu stavby. Technológia umelej inteligencie využíva autonómne snímanie, vzájomné prepojenie, strojové učenie, analýzu, poznávanie, rozhodovanie, kontrolu a spracovanie informácií o zariadeniach, materiáloch a životnom prostredí, aby umožnil integráciu a inteligentnú optimalizáciu výstavby. Umelá inteligencia uľahčuje riadenie výstavby, poskytuje vysoko efektívne riadenie výroby. Umelá inteligencia výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť, produkciu podniku a zabezpečuje najvyššiu efektivitu prevádzkovania stavby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Energetická efektivita stavieb si vyžaduje využívanie technologických riešení smerujúcich k energetickej neutralite stavieb, ako sú napríklad solárne panely (solárne kolektory, fotovoltické panely), tepelné čerpadlá, využitie rekuperácie a pod. K znižovaniu spotreby energií prispievajú aj ďalšie riešenia, ako napr. izolácia obalu stavby, vrátane okien, využívanie energeticky úsporných zariadení a vybavenia stavieb zariadeniami, u ktorých je možné presúvať ich činnosť napr. do času maximálnej produkcie elektrickej energie fotovoltickými panelmi a pod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.