Autorizovaný geodet a kartograf

Autorizovaný geodet a kartografAutorizovaný geodet a kartograf v súlade s potrebami štátu v oblasti geodézie a kartografie, z dôvodov zabezpečenia vysokej kvality a spoľahlivosti výsledkov vykonávaných geodetických a kartografických činností, kontroluje a autorizačne overuje nasledovné vybrané geodetické a kartografické činnosti: geometrické plány; geodetické činnosti na pozemkové úpravy; vytyčovanie hraníc pozemkov; zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov; meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov do základných štátnych a tematických mapových diel s veľkou mierkou; budovanie vytyčovacích sietí; vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení; meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení; geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území (GIS). Svojou peči...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
53205/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSÚředně oprávněný zeměměřický inženýr
ENAuthorised geodetic surveyor
ENLicensed geodetic surveyor
ENChartered geodetic surveyor
FRGéomètre expert
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 215/1995 Z.z., § 6, §7, § 8. Celý zákon č, 216/1995 Z.z.,
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 7)
Poznámka: Kvalifikačná skúška pred Skúšobnou komisiou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, § 7 zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e). Jedná sa o geodetické činnosti pre kataster nehnuteľností, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou - v skratke tzv. geodetické činnosti pre kataster nehnuteľností.

Oprávnenie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 7)
Poznámka: § 7, ods. (1) zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetova kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie a okrúhlu pečiatku autorizovaného geodeta a kartografa podľa príslušných písmen § 6 zákona č. 215/1995, vydáva Komora geodetov a kartografov po splnení ďalších podmienok podľa § 4 zákona o Komore geodetov a kartografov. Až po vydaní oprávnenia a pečiatky môže autorizovaný geodet a kartograf začať vykonávať svoju činnosť. Pokiaľ autorizovaný geodet po úspešnom absolvovaní aj druhej kvalifikačnej skúšky získa aj druhé osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, Komora mu vydá oprávnenie na autorizačné overovanie všetkých vybraných geodetických a kartografických činností podľa celého § 6 zákona č. 215/1995.

Oprávnenie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 8)
Poznámka: § 8 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie a okrúhlu pečiatku autorizovaného geodeta a kartografa podľa príslušných písmen § 6 zákona č. 215/1995, vydáva Komora geodetov a kartografov po splnení ďalších podmienok podľa § 4 zákona o Komore geodetov a kartografov. Až po vydaní oprávnenia a pečiatky môže autorizovaný geodet a kartograf začať vykonávať svoju činnosť. Pokiaľ autorizovaný geodet po úspešnom absolvovaní aj druhej kvalifikačnej skúšky získa aj druhé osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, Komora mu vydá oprávnenie na autorizačné overovanie všetkých vybraných geodetických a kartografických činností podľa celého § 6 zákona č. 215/1995.

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 8)
Poznámka: Kvalifikačná skúška pred Skúšobnou a autorizačnou komisiou Komory geodetov a kartografov, § 4 ods. (4) zákona č. 216/1995 o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995. Jedná sa o zriaďovanie a aktualizáciu geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel alebo tématických mapových diel s veľkou mierkou, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení, meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území (GIS) - v skratke tzv. inžinierska geodézia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: 5 rokov praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach po ukončení predpísaného vysokoškolského vzdelania je podmienka k prístupu ku kvalifikačnej skúške na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Autorizovaný geodet a kartograf (AGK) je povinný počas celej doby výkonu svojho povolania sa celoživotne vzdelávať (§ 9, ods. 2, písm. d. zákona č. 216/1995). Celoživotné vzdelávanie je kontrolované Komorou a v prípade nedodržania predpísaných 3 ročných kreditov, je AGK disciplinárne postihovaný.
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165005
ESCO
575
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2165005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy manažmentu, spôsobilosti vedenia a organizácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Výpočtové, kontrolné a zobrazovacie softvéry a databázy v CAD a GIS systémoch. Vizualizácia 3D máp ako virtuálnej reality.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Osobné dáta v katastri nehnuteľností a v pozemkových úpravách.
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Testovanie presnosti geodetických prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Všeobecné zásady, znalosť tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vstupné priestorové dáta pre BIM, kontrolné meranie pre BIM, modifikácia projektovaných dát podľa zamerania skutočného vyhotovenia stavby. Týka sa nielen budov, ale aj líniových stavieb v 3D zobrazení.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy prác vykonávaných v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná spôsobilosť požadovaná na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť štruktúry rezortu geodézie a kartografie, organizácie a územné rozmiestnenie katastrov, práva a povinnosti Odboru katastrálnej inšpekcie Úradu geodézie kartografie a katastra SR (vo väzbe na ich kontrolnú činnosť u podnikateľských subjektov) a pod., je nevyhnutné pri zamestnaní, alebo podnikaní geodeta a kartografa, bez ohľadu na stupeň odborného vzdelania (technik, bakalár, inžinier, autorizovaný geodet a kartograf). Logicky u inžiniera - autorizovaného geodeta a kartografa musí byť táto znalosť najvyššia.
Perspektíva: Aktuálna
7
pozemkové právo, podnikanie, pracovnoprávne a občianskoprávne vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti a špecifické vedomosti z pozemkového práva súvisiace s aktualizáciou katastra nehnuteľností (geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri pozemkových úpravách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Geodetické činnosti pri projektoch pozemkových úprav.
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri obnove evidencie pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy vyhotovovania geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v inžinierskej geodézii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické odborové predpisy pre zameriavanie a geodetickú dokumentáciu v telekomunikáciách, vo vodárenstve a odvádzaní splaškových a dažďových vôd, v elektrifikačných rozvodoch, teplovodných rozvodoch, pri výstavbe diaľníc a rýchlostných ciest, v geologickom a archeologickom prieskume a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
7
technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické predpisy a normy na projektovanie, realizáciu a vyhotovenie dokumentácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti súvisiace s aktualizáciou katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických geometrických plánov.
Perspektíva: Aktuálna
7
3D kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o funkcionalite a možnostiach 3D katastra (evidencia aj geometrických parametrov pozemných a podzemných stavieb a inžinierskych stavieb vo viacerých výškových úrovniach v 3D, vrátane evidencie vlastníckych a užívacích vzťahov k nim v priestore).
Perspektíva: Budúca
7
špeciálna geodetická meracia, záznamová a zobrazovacia technika
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Geodetické terestrické a družicové meracie systémy, prístroje leteckej a pozemnej fotogrametrie, letecké a pozemné skenery, nosiče záznamových zariadení - lietadlá, bezpilotné lietadlá a drony.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy prác vykonávaných pre potreby geografických informačných systémov súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o týchto technológiách, ich presnosti, výhodách a nevýhodách a ich vhodnosti, resp. nevhodnosti pre jednotlivé úlohy v geodézii a kartografii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s osobnými údajmi vlastníkov a užívateľov nehnuteľností pri tvorbe GP, pri Pozemkových úpravách a pod. Mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone práce dozvedel.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie vytyčovacích prvkov v BIM.
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie, zobrazenie a správne čítanie a interpretovanie obsahu analógových a vektorových máp náčrtov, vytyčovacích výkresov a technickej dokumentácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v činnostiach súvisiacich s prípravou, realizáciou, kalkuláciou a fakturáciou geodetických a kartografických prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie geometrických plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Činností podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvládnutie zručnosti s novými technológiami merania vhodnými pre BIM. Tvorba BIM - doterajší stav terénu, doterajší stav budov pri rekonštrukciách. Spôsob kontrolných meraní a meraní skutočného vyhotovenia stavby pre BIM a ich zakomponovanie do BIM. Vyhľadávanie priestorových kolízií v BIM a následná spolupráca s projektantom BIM.
Perspektíva: Budúca
7
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.
Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb.
Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného objektu a stavby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností na pozemkové úpravy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie hraníc pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie vytyčovacích sietí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Budovanie geodetických základov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie a spracovávanie priestorových javov (objektov) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu s cieľom ich reprezentácie v štátnych alebo účelových mapách, v GIS-e, ako aj v iných lokálnych priestorových databázach. Meranie a vyhodnocovanie absolútnych priestorových pohybov objektov ako aj geometrického pretvorenia objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri projektovaní a realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vykonávanie, kontrola a autorizačné overovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
oceňovanie geodetických a kartografických výkonov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Hlavne u meraní priestorových pretvorení stavieb (výškových a polohových zmien, zmien tvaru).
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie vedeckého prístupu k riešeným úlohám, tvorbe modelov, formulácii hypotéz a optimálnemu návrhu experimentu (meraní) v geodézii/kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie geodetických podkladov na projektovanie a výstavbu objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie regionálnych a globálnych referenčných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie výpočtových, testovacích a hodnotiacich softvérov s využívaním programov GIS a skupiny CAD.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie kybernetickej bezpečnosti pri práci s digitálnymi dátami a pri ich výmene s inými súvisiacimi profesiami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie údajov - import, export. Konverzia údajov medzi rôznymi systémami (GIS a CAD). Transformácia údajov medzi rôznymi referenčnými systémami. Prezentácia údajov vo forme výkresov, geografických databáz a interaktívnych máp.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie automatizovaných a robotických meračských systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť posúdiť zlyhania a chybové výsledky týchto systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Väčšinou vedie aj nejaký tím geodetov (tím geodetov vo veľkých stavebných, alebo projekčných firmách, v súkromných geodetických firmách, resp. na veľkých stavbách ako hlavný geodet stavby usmerňuje a vedie tím geodetov z rôznych podzhotoviteľských firiem.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Využívanie dát z diaľkového prieskumu Zeme pri prognózovaní vývoja výmery lesov, ich zdravotného stavu až po zhodnotenie prognóz ďalšieho vývoja vytvára predpoklad na kvalitné dlhodobé stratégie obhospodarovania lesov a prijímanie strategických dokumentov v lesnom hospodárstve.
Charakteristika:
Titulný obrázok Získavanie podrobnejších dát oproti diaľkovému prieskumu zeme umožňuje zvyšovanie kvality mapových diel v lesnom hospodárstve, lesnej hospodárskej evidencie, sledovanie zdravotného stavu lesov na lokálnej úrovni, ale aj zabezpečovanie informácií o lesníckych opatreniach pri obnove a výchove lesov.
Charakteristika:
Prechod od preventívnej údržby strojov, zariadení a vozidiel (plán nastavený priemerom alebo štatistikou životnosti) na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych online dátach a analýze skutočného stavu. Cieľom je zníženie prestojov vozidiel vo vzťahu k počtu vozidiel v dennej prevádzke. Vyhodnocovanie denne získaných údajov prevádzke zabezpečí sústavnú bezpečnosť prevádzky dopravných prostriedkov a zefektívnenie finančných nákladov. Príklad využitia: údržba sa plánuje na základe reálnych dát zo senzorov nie na základe periodickej výmeny náhradných dielov. Redukcia väčších porúch včasnou diagnostikou.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod digitálnou bezpečnosťou rozumieme ochranu našej identity, dát, či iných artefaktov, ako aj našich IKT prostriedkov, infraštruktúry, systémov, sietí a informácií. Niekedy sa terminologicky možno stretnúť pre ochranu IKT prostriedkov, infraštruktúru, systémy, siete a informácie s názvom kyberbezpečnosť. Digitálna bezpečnosť sa stáva kľúčovým aspektom práce s modernými technológiami a práce s informáciami. Mimoriadne dôležitá je aj pre sektor vzdelávania. Ďaleko viac: sektor vzdelávania patrí medzi najohrozenejšie. Týka sa všetkých aktérov vzdelávania: učiteľov, žiakov i rodičov. Každý z nich je potenciálne ohrozený, každý z nich musí dbať o svoju digitálnu bezpečnosť. Učiteľ je zodpovedný nielen za svoju digitálnu bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť žiakov. Medzi najväčšie ohrozenia učiteľov patria: Phishing – využitie emočnej komunikácie, pri ktorej sa prezradia citlivé údaje ako heslo, číslo kreditky, ap., DDoS (Distributed Denial-of-Service) Distribuovane odmietnutie služby - keď viaceré systémy zaplavujú šírku pásma alebo zdroje lokálnych serverov, Porušenie ochrany údajov – neautorizovaný prístup k súkromným alebo citlivým informáciám, zákerný softvér – znefunkčnenie počítača a požiadavka „výkupného“ za obnovenie činnosti. Ako ochrana sa pre učiteľa odporúča: kryptovanie dát, dodržiavanie bezpečnostných opatrení školy, ochrana vlastných technológií pred fyzickým útokom, zálohovanie dát, dobrý manažment hesiel. Aj rodičia musia dbať o digitálnu bezpečnosť nielen svoju, ale aj ich detí. Deti treba chrániť pred zneužitím, či už emočným alebo finančným, pred sťahovaním škodlivého, zákerného softvéru, pred zneužitím identity, ale aj pred nebezpečím online hier. Mali by deti učiť používať heslá, chrániť identitu, súkromie, zabezpečiť bezpečné WIFI, komunikovať s deťmi o nebezpečiach. Digitálna bezpečnosť je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu, a to ako predmet, tak aj ako prostriedok. Dôležitá je každú formu i úroveň vzdelávania. Osobitnú pozornosť treba venovať digitálnej bezpečnosti pri neformálnom vzdelávaní, kde sa pracuje s externými technológiami a informačnými zdrojmi. Problematika bezpečnosti je nevyhnutná súčasť digitálnej gramotnosti. Jej význam i dopad na jednotlivca i spoločnosť s časom rastie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.