Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva

Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní drevaRiadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva riadi, zabezpečuje a kontroluje chod v oblasti spracovania dreva na základe stanovených operatívnych plánov výroby alebo prevádzky. Zabezpečuje rozvoj a realizáciu stratégie v organizácii, koordinuje plánovanie a optimalizáciu využitia materiálu a personálu, inováciu technológií a výrobných postupov v oblasti spracovania dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
53084/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci strediska prvotného spracovania dreva
SKVedúci výroby prvotného spracovania dreva
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321005
ESCO
68
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
1321005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívnosť a efektnosť využívania strojov, materiálu a personálu.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Modulárne spracovateľské linky
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovanie a použitie jednotlivých drevených materiálov a polotovarov (napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. stroje a zariadenia v piliarskej výrobe a výrobné linky napr.: sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Digitalizácia vo výrobe
7
manažment procesu údržby a opráv strojov a strojných zariadení pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kalkulácie, rozpočty, výbery postupov na opravu a údržbu strojov a strojných zariadení a výber náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
normy a normatívy v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady pri spracovaní dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zásady navrhovania technológií, technologických postupov, kapacitných prepočtov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
metódy a postupy kontroly pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia vo výrobe
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Modulárne spracovateľské linky
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na účely riadenia a vyhodnotenia štatistických dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Softverizácia
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
6
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti v rámci spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
tvorba plánu investičného rozvoja v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
plánovanie a kontrola plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek na spracovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení na spracovanie dreva a kontrola dodržiavania.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe výrobných a ekonomických plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie hospodárskeho výsledku organizácie za sledované obdobie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Analýza ekonomických ukazovateľov, efektivity výroby, produktivity práce, výrobných nákladov a pod. a prijímanie opatrení na zlepšenie výsledku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
Modulárne spracovateľské linky
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kapacitné bilancie, strategické ciele, finančný plán, výrobný plán.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. štátna správa, verejná správa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce a komunikácie so zákazníkmi v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia vo výrobe
7
riadenie výrobného úseku v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
manažovanie výrobných procesov a zmien technológií spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Digitalizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.