Facilitátor virtuálneho vzdelávania

Facilitátor virtuálneho vzdelávaniaFacilitátor virtuálneho vzdelávania uľahčuje, usmerňuje – facilituje vzdelávanie, ktoré prebieha vo virtuálnom prostredí. Je vnímaný ako osoba, ktorá podnecuje, motivuje a podporuje učiacich sa – účastníkov virtuálneho vzdelávania: podporuje a facilituje ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu, vytvára príležitosti a prostredie pre ich tímovú prácu a prostredníctvom motivačných techník podporuje učiacich sa tak, aby sa všetci zapojili do vzdelávacích aktivít. Súčasťou úloh Virtuálneho facilitátora je aj: didaktické a organizačné plánovanie online skupinových stretnutí, ich hodnotenie a dokumentácia, monitorovanie a hodnotenie priebehu kurzu a práce účastníkov z hľadiska času a termínov. Zároveň podporuje učiacich sa v preberaní kontroly nad vlastným učením. Facilitátor virtuálneho vzdelávania pozná koncepčné, technické a právne základy online vzdelávania; základné pojmy a bežné formáty kurzov v oblasti e-learningu a dokáže ich vysvetliť. Pozná bežné aplikácie IKT, systémy riadenia vzd...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500189/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVirtuálny facilitátor
SKOnline tútor
ENVirtual learning facilitator
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
2424
SK ISCO-08
2424000
ESCO
776,856
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2424000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
interkultúrny ráz vzdelávania cudzincov s ohľadom na kultúrne odlišnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosti koncepcií elektronického vzdelávania a aplikácie nástrojov elektronického vzdelávania. Znalosti v oblasti virtuálnych systémov, ktorými môžu byť rozhrania digitálnych ekosystémov pre inovatívne sprostredkovanie výučbovej problematiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
6
osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pravidelné reflektovanie a kritické hodnotenie vlastného výkonu a snaha o neustále zlepšovanie. Zber a analýza spätnej väzby na vlastný výkon.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy hodnotenia priebehu a výsledkov vyučovania a učenia sa žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
6
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Používanie a vytváranie vlastných materiálov s využitím OER a s primeraným zohľadnením platných predpisov o autorských právach.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a formy hodnotenia, sebahodnotenia a spätná väzba v rámci vyučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Disponovať vedomosťami o formách hodnotenia, ktoré žiakov vo vzdelávaní motivujú, ide najmä o formatívnu spätnú väzbu a reflexiu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Online vzdelávanie
6
facilitácia vo virtuálnom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Produktívna facilitácia/podpora diskusie a skupinovej práce vytváraním a udržiavaním pozitívnych pracovných vzťahov a efektívnym vedením diskusií alebo skupinovej práce.
Perspektíva: Aktuálna
6
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
6
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
6
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecifiká komunikácie vo virtuálnom priestore. Výber vhodného typu komunikácie so študentmi vo virtuálnom priestore.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online vzdelávanie
6
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Disponovať základnými vedomosťami z problematiky interkultúrnych hodnôt, teda špecifík v hodnotách jednotlivých kultúr, s ktorými vo vzdelávaní prichádzame do kontaktu a ako s nimi citlivo narábať.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Disponovať vedomosťami o zásadách bezpečnosti v online priestore a online etiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať a v praxi aplikovať zásady bezpečnosti v online priestore a online etiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie, realizácia a vyhodnocovanie rôznych metód hodnotenia a sebahodnotenia študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Ovládať formy hodnotenia, ktoré žiakov vo vzdelávaní motivujú, ide najmä o formatívnu spätnú väzbu a reflexiu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Online vzdelávanie
6
plánovanie a projektovanie procesu vzdelávania a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vhodné využívanie formatívnych a sumatívnych hodnotení učenia sa poslucháča
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špecifiká komunikácie vo virtuálnom priestore. Výber vhodného typu komunikácie so študentmi vo virtuálnom priestore.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
uplatňovanie metód a postupov efektívnej komunikácie, vhodnej stratégie riešenia konfliktov a riešenia problémových situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
6
aplikovanie metód vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zručnosti v oblasti elektronického vzdelávania a aplikácie nástrojov elektronického vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Ovládať problematiku interkultúrnych hodnôt, teda špecifík v hodnotách jednotlivých kultúr, s ktorými vo vzdelávaní prichádzame do kontaktu a ako s nimi citlivo narábať.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia vyučovacích metód a foriem podporujúce aktívne učenie sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie vhodných didaktických postupov a metód so zreteľom na výučbové ciele a cieľovú skupinu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Ovládanie didaktických metód a techník facilitácie vhodných na flexibilné použitie vo virtuálnom priestore. Didaktické využitie e-learningového obsahu a rôznych mediálnych formátov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
5
schopnosť aktivácie účastníkov vzdelávania a ich motivácie k učeniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie virtuálnych systémov, ktorými môžu byť rozhrania digitálnych ekosystémov pre inovatívne sprostredkovanie výučbovej problematiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.