Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát)

Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát)Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát) vedie centrum voľného času alebo školský internát. Riadi zamestnancov, úzko spolupracuje s vedúcimi zamestnancami. Prijíma deti a žiakov do školského zariadenia. Spolupracuje s miestnou komunitou a samosprávou. Riaditeľ riadi a kontroluje všetky procesy súvisiace s činnosťou školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Zodpovedá za dodržiavanie štátnych výchovno-vzdelávacích programov (výchovných programov), vypracovanie a dodržiavanie výchovného programu školského zariadenia. Zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie plánu profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti školského zariadenia. Zodpovedá za dodržiavanie rozpočtových pravidiel, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov a riadne hospodárenie s majet...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500171/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENDirector of the leisure center
ENSchool boarding director
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Poznámka: Nevyžaduje sa pred nástupom do funkcie do 31. 12. 2022. Od 1. 1. 2023 sa vyžaduje úspešné absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie. Moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.

Odpis registra trestov
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 3 ods. 5 uvedeného zákona dĺžka pedagogickej alebo odbornej činnosti musí byť splnená v deň konania výberového konania.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345009
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém kariérového rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, možnosti a formy ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
4
pravidlá rozpočtu a financovania školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Hranie hier vo vzdelávaní
4
všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí v čase mimo vyučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
4
postupy optimálneho hospodárenia s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy či školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v riadení školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia nových trendov do práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
4
vypracovávanie plánu profesijného rozvoja zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie časovej a finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacích programov pre mládež
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba systému autoevalvácie školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepčného zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba efektívneho systému vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
4
hodnotenie efektívnosti a prínosu rozvojových aktivít pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
kritické hodnotenie vlastných manažérskych kompetencií a stanovenie cieľov profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia projektov na prevenciu sociálno-patologických javov detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
4
aplikácia nových trendov v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
využívanie rôznych nástrojov a prístupov v práci s mladými ľuďmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
4
realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti s akceptáciou obsahového zamerania a profilácie školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie prosociálneho správania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe a realizácii vzdelávania zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie štruktúry karérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preventívneho psychologického poradenstva a tréningov zameraných na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov pre pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, realizácia a vyhodnotenie rôznorodých aktivít a programov v práci s mládežou, vrátane logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
4
spolupráca so zákonnými zástupcami detí a žiakov, so zamestnancami pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.