Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy

Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školyRiaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy vedie základnú, strednú alebo jazykovú školu. Vykonáva štátnu správu v školstve na úseku škôl. Rozhoduje o prijímaní žiakov a poslucháčov. Riadi zamestnancov, úzko spolupracuje s vedúcimi zamestnancami. Spolupracuje s miestnou komunitou a samosprávou. Riaditeľ riadi a kontroluje všetky procesy súvisiace s činnosťou školy. Zodpovedá za dodržiavanie štátnych výchovno-vzdelávacích programov, vypracovanie a dodržiavanie školského výchovno-vzdelávacieho programu. Zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie plánu profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Zodpovedá za dodržiavanie rozpočtových pravidiel, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov a riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy. Predkladá návrhy na vykonávanie podnikateľs...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500169/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENElementary school principal
ENHigh school principal
ENLanguage school director
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Poznámka: Nevyžaduje sa pred nástupom do funkcie do 31. 12. 2022. Od 1. 1. 2023 sa vyžaduje úspešné absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie. Moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.

Odpis registra trestov
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 3 ods. 5 uvedeného zákona dĺžka pedagogickej alebo odbornej činnosti musí byť splnená v deň konania výberového konania.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345009
ESCO
229,235,238
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kariérového rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, možnosti a formy ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické východiská koncepčného, strategického riadenia školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
teória autoevalvácie školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rozpočtu a financovania školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Hranie hier vo vzdelávaní
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy optimálneho hospodárenia s majetkom v správe alebo vlastníctve školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v procesoch riadenia školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánu profesijného rozvoja zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba systému autoevalvácie školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepčného zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba efektívneho systému vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti a prínosu rozvojových aktivít pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vydávanie rozhodnutí v súvislosti s výkonom štátnej správy v prvom stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kritické hodnotenie vlastných manažérskych kompetencií a stanovenie cieľov profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie prosociálneho správania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
participácia na tvorbe a realizácii vzdelávania zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
7
určovanie štruktúry karérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie tvorby a aktualizácie školského výchovno-vzdelávacieho programu v súlade so štátnym výchovno-vzdelávacím programom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
manažovanie ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
zabezpečovanie preventívneho psychologického poradenstva a tréningov zameraných na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov pre pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
spolupráca so zákonnými zástupcami detí a žiakov, so zamestnancami pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.