Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školyRiaditeľ materskej školy zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu materskej školy a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti materskej školy. Riaditeľ materskej školy vykonáva riadiacu prácu, vrcholové vedenie organizácie. Zodpovedá za výsledky a hodnoty. Rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, o prerušení a ukončení dochádzky do materskej školy, menovaní zástupcu riaditeľa školy, prideľovaní triednictva a osobného príplatku. Stanovuje pracovné náplne pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy. Zriaďuje poradné orgány školy. Koordinuje vypracovanie školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a kontroluje jeho plnenie pedagogickými zamestnancami školy. Hodnotí pedagogických zamestnancov ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500157/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ školského zariadenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax aspoň 5 rokov
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345004
ESCO
219
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
4
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
4
systém kariérového rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, možnosti a formy ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
moderné metódy a technológie vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Virtualizácia
4
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mechanizmus financovania materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvoj kultúry a klímy v materskej škole
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika tvorby školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a zásady plánovania a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktuálny štátny vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
edukačné ciele a požiadavky orientované na dieťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika diagnostiky a hodnotenia vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy strategického riadenia materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne formy a metódy vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
4
systémy riadenia vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koncepcia biologického, motorického a sociálneho vývinu človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vývin, štruktúra, diagnostika, učenie sa pohybovej činnosti a ich vplyv na formovanie osobnosti človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vývin reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modely kognitívneho vývinu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
školská a pedagogická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky psychických a psychosomatických porúch detského veku a dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: teoretické základy rozvoja kultúry, klímy v škole a kvality predprimárnej edukácie
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti škôl
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon 552/2003 Z.z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 138 /2019 Z.z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky na hygienu výživy a stravovania
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v riadení školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: orientácia v školskom vzdelávacom programe, osnovách a ďalších učebných dokumentoch
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pre výchovu a vzdelávanie detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie Zákonníka práce a pracovno-právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie pravidiel správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánu profesijného rozvoja zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie cieľov a kritérií hodnotenia kvality procesov a výsledkov výchovy a vzdelávania v materskej škole
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba zásad sociálnej politiky materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Stravovanie zamestnancov, vzdelávanie, sociálny fond a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov v oblasti tvorby koncepcie rozvoja školy, tvorby rozpočtu a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie kapacít ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predkladanie návrhov a správ zriaďovateľovi
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Návrhy na počty prijímaných detí, organizáciu nového školského roka, návrh školského vzdelávacieho programu, návrh rozpočtu, návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, predkladanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch hospodárenia, koncepčného zámeru rozvoja a pod. zriaďovateľovi materskej školy, informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výchovno-vzdelávacej práce pedagogických zamestnancov materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola hospodárenia s majetkom v správe alebo vlastníctve materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autoevalvácia materskej školy a školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospitačná činnosť a poskytovanie objektívnej spätnej väzby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vynakladania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie efektívnosti a prínos rozvojových aktivít pedagogických zamestnancov materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie základných riadiacich operácií a inštrukcií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pedagogickej dokumentácie a agendy materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprístupňovanie informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s IT monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vedenia dokumentácie súvisiacej s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapisovanie priebehu porád a rokovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konzultačná činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných pedagogických a psychologických zákonitostí, zásad a princípov pri riešení odborných problémov v praktických činnostiach jednotlivcov, prispôsobiac sa ich typológii a príslušnosti k sociálnej skupine
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická podpora pedagogickým a odborným zamestnancom školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
informovanie nadriadeného o možných rizikách a ohrozeniach na zdraví a životoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
harmonizácia vzťahov medzi jednotlivcom a skupinou, riešenie interpersonálnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so zákonnými zástupcami detí, so zriaďovateľom a ďalšími subjektmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, vrátane kontroly ich funkčnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia činnosti predškolských detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akceptovanie individuality každého žiaka, zhodnotenie aktuálneho stavu, návrh a realizácia opatrení vo výchovnom procese žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie prosociálneho správania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zlaďovanie sociálnych vzťahov (medzi žiakmi, dospelými, rodičmi, učiteľmi)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie kreatívneho myslenia a kreatívnych prístupov pri riešení problémov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia porúch správania u detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
menovanie zástupcu riaditeľa materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola práce zamestnancov materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie realizácie naplánovaných cieľov a obsahu predprimárneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
4
určovanie týždenného rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickým zamestnancom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o prerušení a ukončení dochádzky do materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o prijatí dieťaťa do materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prideľovanie triednictva, osobného príplatku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov realizácie školského vzdelávacieho programu a kontrola jeho plnenia pedagogickými zamestnancami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie pracovnej náplne administratívnym a nepedagogickým zamestnancom školy, kontrola plnenia určených úloh
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia tvorby rozpočtu a podmienok financovania materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a kontrola využívania finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a kontrola vypracovania a dodržiavania školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie tvorby a aktualizácie školského výchovno-vzdelávacieho programu v súlade so štátnym výchovno-vzdelávacím programom
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: riadenie tvorby a aktualizácie školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická pomoc a poradenstvo podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie organizačného, hospodárskeho a finančného chodu materskej školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie výberových konaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie odmeňovania zamestnancov podľa právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
utváranie priaznivých podmienok na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zriaďovanie poradných orgánov a vydávanie organizačných pokynov pre ich činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Rodičovská rada materskej školy, a pedagogická rada materskej školy, metodické orgány materskej školy.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.