Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)

Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) riadi a kontroluje procesy týkajúce sa zabezpečenia činností daného školského zariadenia. Zastupuje školské zariadenie smerom navonok, spolupracuje na príprave rozpočtu, organizuje, koordinuje a riadi odborné činnosti v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní tretieho až piateho stupňa. Riaditeľ monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí odborných zamestnancov školského zariadenia. Kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem. Riaditeľ školského zariadenia zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie plánu profesijného rozvoja odborných zamestnancov, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školského...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500155/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ centra poradenstva a prevencie
SKRiaditeľ špeciálneho centra poradenstva a prevencie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Poznámka: Nevyžaduje sa pred nástupom do funkcie do 31. 12. 2022. Od 1. 1. 2023 sa vyžaduje úspešné absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie. Moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 3 ods. 5 uvedeného zákona dĺžka pedagogickej alebo odbornej činnosti musí byť splnená v deň konania výberového konania.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345999
ESCO
229
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
systém kariérového rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, možnosti a formy ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické základy koncepčného, strategického riadenia školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória autoevalvácie školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rozpočtu a financovania školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
metodológia výchovného ovplyvňovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické východiská konzultačnej činnosti a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programy integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, programy sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
práca so skupinou, skupinová dynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
metódy psychologickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
7
psychodiagnostické metódy na vyšetrenie štruktúry osobnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vedenie pracovných porád zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: hodnotenie odbornej činnosti, hodnotenie zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z., vytváranie posudkov pre zamestnancov, pri ukončení adaptačného vzdelávania
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy optimálneho hospodárenia s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy či školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v procesoch riadenia školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
vypracovávanie plánu profesijného rozvoja zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba systému autoevalvácie školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
tvorba koncepčného zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a projektovanie procesu vzdelávania a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia a tvorba psychodiagnostických kritérií a metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba efektívneho systému vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
participácia na tvorbe interných archívnych smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti a prínosu rozvojových aktivít pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné zaisťovanie kontroly vo všetkých oblastiach vnútorných činností organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov psychologických vyšetrení a testov z hľadiska vhodného profesijného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kritické hodnotenie vlastných manažérskych kompetencií a stanovenie cieľov profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
tvorba výchovných programov zameraných na resocializáciu, zdravie a duševnú hygienu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zákonnými zástupcami detí, so zriaďovateľom a ďalšími subjektmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie prosociálneho správania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zlaďovanie sociálnych vzťahov (medzi žiakmi, dospelými, rodičmi, učiteľmi)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
získavanie informácií z verejne dostupných aj komerčných informačných zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
určovanie štruktúry karérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
zabezpečovanie preventívneho psychologického poradenstva a tréningov zameraných na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov pre pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.