Technológ v celulózo-papierenskej výrobe

Technológ v celulózo-papierenskej výrobeTechnológ v celulózo-papierenskej výrobe zabezpečuje úlohy v oblasti výroby, technológie a podpory výrobných technologických procesov. Zaisťuje úlohy týkajúce sa technologických procesov regenerácie, energetiky, výroby celulózy, vysušovacieho stroja a rôznych papierenských strojov. Technológ papierenského stroja zaisťuje technologickú prípravu výroby papiera, spracovania papiera a zabezpečuje špeciálne a čiastkové úlohy v oblasti výrobného procesu. Technológ pri výrobe celulózy a ďalších oddelení zabezpečuje činnosti daného oddelenia, odborné činnosti v oblasti daného výrobného procesu a rieši čiastkové úlohy v rámci denných prevádzkových činností.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
500151/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENTechnologist in pulp and paper production
SKTechnologička v celulózo-papierenskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141023
ESCO
477
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Detailná znalosť čiastkových pracovných postupov a ich správne priradenie k nastaveným operáciám vo výrobnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
5S
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
chemické procesy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
suroviny a chemikálie na výrobu celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Úprava digitálnych tlačových dát
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, ošetrovanie a údržba strojných zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Optimalizácia procesov výroby
4
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.