Technológ v polygrafickej výrobe

Technológ v polygrafickej výrobeTechnológ v polygrafickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy pri výrobe tlačovín. Odborne zodpovedá za technologickú prípravu výroby tlačovej formy, tlače a dokončujúceho spracovania. Stanovuje minimálne potrebné množstvo materiálu a plánovaného výrobného času, berúc do úvahy charakter výrobku a použitie strojov a zariadení. Ak sú možné alternatívy vo výrobných postupoch, s ohľadom na dostupnosť materiálov a kapacít strojov, berie na zreteľ aj ekonomickú výhodnosť procesov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
500150/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DETechnologe
ENTechnologist
FRTechnologue
RUTехнолог
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax je nutná v podniku s polygrafickou výrobou a musí sa týkať samotného výkonu práce.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141028
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
2141028

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Detailná znalosť čiastkových pracovných postupov a ich správne priradenie k nastaveným operáciám vo výrobnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
RFID terčíky v smart obaloch
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
QR kódy a virtuálna realita
4
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
QR kódy a virtuálna realita
4
technológia tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Podmienky a parametre správneho vyhotovenia tlače ako sú schvaľovanie tlače (podľa ISO 12647, vzoru, súhlasu zákazníka...); lineatúra rastra; umiestnenie a druh škály na meranie denzity; výber farba, lak, vs. potláčaný materiál; predpis nastavenia parametrov tlačového stroja; stanovenie prídavných zariadení stroja a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy v súčasnosti používaných tlačiarenských technológií a postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Formátové a materiálové možnosti výroby, resp. obmedzenia spracovania na strojoch a zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť materiálov z hľadiska špecifických požiadaviek zákazníka: ekologické certifikáty (FSC, PEFC ...); obaly na potravinárske účely; výrobky pre deti s nárokmi na zdravotnú nezávadnosť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
QR kódy a virtuálna realita
Tlačená elektronika
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické procesy montáže pre používané techniky tlače. Tlačové formy: analógové (klasické) a digitálne (pre digitálnu tlač a computer-to-press).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy zušľachťovania povrchov, rezania, kašírovania, výseku, razby, skladania, znášania, šitia, lepenia a tvorby knižnej väzby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aplikácia vnútropodnikových predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
stanovovanie druhu, množstva surovín a materiálov pri výrobe tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
stanovenie technologických parametrov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stanovenie technologického postupu, čo znamená správny výber:
- príslušných materiálov,
- strojov a zariadení,
- výrobných operácií,
a to v správnom poradí (časovej postupnosti).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
QR kódy a virtuálna realita
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
sledovanie dodržiavania technologických parametrov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorba technologickej karty, resp. predpisu pre výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
rozhodovanie o používaní materiálov pre jednotlivé druhy výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
QR kódy a virtuálna realita
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Optimalizácia procesov výroby
4
koordinácia polygrafickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.