Kormidelník

KormidelníkKormidelník samostatne vedie plavidlo vnútrozemskej plavby s vlastným pohonom alebo zostavu plavidiel, vykonáva manévrovanie s plavidlom alebo zostavou plavidiel a riadi sa plánom plavby. Vedie plavidlo v plavebnej dráhe vytýčenej signálnymi pobrežnými a plávajúcimi znakmi, určuje smer plavidla. Pri vedení plavidla používa vnútrozemské elektronické navigačné mapy (IENC) pre vodnú dopravu a za zníženej viditeľnosti vedie plavidlo pomocou radaru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500163/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DESteuerleute
ENHelmsman
Odporúčaná úroveň vzdelania
I ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Podľa § 30 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 378/2021 Z. z. ide o služobnú lodnícku knižku Európskej únie, ktorá tvorí s preukazom odbornej spôsobilosti Európskej únie jediný doklad.

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 37)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osobitné povolenie pri plavbe pomocou radaru podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o osobitných znalostiach pre odborníka, ktorý na palube plavidla prepravuje nebezpečný tovar, podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5b)
Poznámka: Platí na plavidlách prepravujúcich nebezpečné tovary podľa dohody ADN.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Absolvovanie najmenej 180 dní plavby vo funkcii kvalifikovaný lodník alebo absolvovanie najmenej 360 dní plavby ako súčasť výcvikového kurzu, ktorý trvá najmenej 3 roky.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
ISCO-08
8350
SK ISCO-08
8350001
ESCO
1377
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
8350001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia so všetkými členmi posádky plavidla, hlavne s vodcom plavidla pomocou komunikačných systémov a ručných signálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedomosti o palubných zariadeniach na internú komunikáciu na lodi alebo na komunikáciu s terminálom, ako aj o (mobilnom) telefonickom, rádiovom, (satelitnom) televíznom a kamerovom systéme plavidla. Schopnosť používať (mobilný) telefonický systém plavidla, rádiový, (satelitný) televízny a kamerový systém plavidla. Vedomosti o zásadách prevádzky vnútrozemského systému AIS. Schopnosť využívať údaje vnútrozemského systému AIS na nadviazanie spojenia s iným plavidlom.
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: 1. Vedomosti o najdôležitejších vnútroštátnych a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách. 2. Vedomosti o hlavných prístavoch a termináloch v európskej sieti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT). 3. Vedomosti o vplyve inžinierskych stavieb, profilov vodných ciest a ochranných prác na plavbu. 4. Vedomosti o klasifikačných vlastnostiach riek, kanálov a vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru; šírka dna, typ brehov, ochrana brehov, hladina vody, pohyb vody, zvislá a vodorovná výška mostov a hĺbka.
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o navigačných pomôckach a prístrojoch, ako sú ukazovateľ kormidla, radar, zatáčkomer, ukazovateľ rýchlosti plavby. Vedomosti o najdôležitejších vnútroštátnych a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách. Vedomosti o hlavných prístavoch a termináloch v európskej sieti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT).
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kormidelník musí ovládať SIGNI (Signs and Signals on Inland Waterways) a CEVNI (Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách) a miestne plavebné predpisy na vodných cestách, na ktorých vedie plavidlo.
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá pre vydávanie a interpretáciu vizuálnych a sluchových signálov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o funkciách a typoch rôznych pohonných a kormidlových systémov. Schopnosť kormidlovať plavidlo pod dohľadom a podľa kormidelných povelov. Kormidlovať plavidlo podľa kormidelných povelov so zreteľom na vplyv vetra a prúdov. V prípade zníženej viditeľnosti je možné viesť plavidlo iba pomocou radaru (ide o tzv. radarovú navigáciu).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívnejšie využívanie inteligentných dopravných systémov a smart cities
3
mimoriadne situácie vo vodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o bezpečnostných predpisoch a kontrolných zoznamoch, ktoré je potrebné dodržiavať v nebezpečných a núdzových situáciách. Schopnosť rozpoznať nebezpečné situácie a reagovať na ne, ako aj uskutočňovať následné opatrenia podľa bezpečnostných predpisov. Schopnosť okamžite upozorniť velenie plavidla. Schopnosť používať osobné ochranné a záchranné prostriedky. Vedomosti o rôznych typoch núdzových situácií. Vedomosti o krokoch, ktoré je potrebné vykonať v prípade poplachu. Vedomosti o postupoch platných pre prípad nehody. Schopnosť konať v súlade s pokynmi a postupmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá spájania vlečných a tlačných člnov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach spájania.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vydávanie a interpretácia svetelnej a zvukovej signalizácie v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Komunikácia pomocou palubných komunikačných systémov a ručných signálov s ďalšími členmi posádky plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s posádkou plavidla, lodnými strojníkmi, mechanikmi a opravármi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluhovanie rádio-komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívnejšie využívanie inteligentných dopravných systémov a smart cities
3
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie plavby podľa radarovej informácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kotevných manévrov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie postupov pri plavbe cez plavebné komory a pod mostami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Integrované dopravné systémy postavené na preferencií verejnej osobnej dopravy budú zárukou efektívneho využívania dopravných prostriedkov nielen v mestských aglomeráciách spolu s dostupnosťou ďalších informácií mestského charakteru – čipová mestská karta – do budúcnosti bude zabezpečovať komplexnosť informácií pre plánovanú dopravnú cestu každého občana a návštevníka mesta. V danom systéme pôjde o poskytovanie inteligentných služieb celomestského charakteru bezdrôtovým prepojením.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.