Vyšetrovateľ finančnej správy

Vyšetrovateľ finančnej správyVyšetrovateľ finančnej správy vykonáva vyšetrovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní, ako aj v súvislosti s porušením colných predpisov. Zabezpečuje a plní úlohy v postavení orgánu činného v trestnom konaní pri vedení vyšetrovania uvedených trestných činov a vykonávaní úkonov v rámci trestného konania - najmä zisťovanie, hodnotenie, skúmanie a dokumentovanie miesta činu, obhliadanie miesta činu, zisťovanie dôkazov, vypočúvanie svedkov, poškodených, podozrivých, obvinených, znalcov v súvislosti s vyšetrovanou trestnou činnosťou. Odborné spracovanie rozhodnutí v trestnom konaní a s tým súvisiaca administratívna činnosť....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500132/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní záverečnej vyšetrovateľskej skúšky podľa § 106 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
Poznámka: Vyžaduje sa vykonanie záverečnej vyšetrovateľskej skúšky (§ 106 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z.), ak nemá ozbrojený príslušník finančnej správy absolvovanú štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 106 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax pod dohľadom školiteľa).
ISCO-08
3351
SK ISCO-08
3351006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3351006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Platí v prípade, ak je pracovník poverený vedením pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové a colné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť colných predpisov, medzinárodných zmlúv, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti práva duševného vlastníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania daňovej kontroly daňovníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Štandardizované postupy vyšetrovania colných a daňových priestupkov/trestných činov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri prijímaní oznámení štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a spôsoby ďalšieho postupu v konaní o priestupkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zabezpečenia súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť vykonávania colného dohľadu a colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy špecializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy odhaľovania a objasňovania trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť metód a postupov na odhaľovanie a vyšetrovanie vymedzených trestných činov.
Perspektíva: Aktuálna
7
práva, oprávnenia a povinnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov na konanie orgánom činným v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie údajov z informačných systémov pre potreby finančnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku služobných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhaľovanie a objasňovanie trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Činnosti na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikácia skutkovej podstaty trestného činu a priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
policajné činnosti pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber a spracovávanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie štatistík v súvislosti s odhaľovaním a vyšetrovaním vymedzených trestných činov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správa spisovej agendy a jej archivácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dokumentačnej činnosti v súvislosti s odhaľovaním a vyšetrovaním vymedzených trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie metód potrebných na získavanie dôkazných prostriedkov v súvislosti s trestným konaním
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatné zabezpečovanie špecializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie jednoduchých úkonov pri pátraní po osobách a veciach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaisťovanie a predvádzanie osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Platí v prípade, ak je pracovník poverený vedením pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatná odborná príprava rozhodnutí v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.