Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagógŠkolský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva diagnostickú činnosť, poskytuje odbornú pomoc a špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom školy a školského zariadenia. Tiež poskytuje pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov, podieľa sa na tvorbe individuálneho učebného plánu. Školský špeciálny pedagóg vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a podporuje spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a odborníkmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500141/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Poznámka: Podľa prílohy č. 8 k Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. sa nevyžaduje 5 rokov výkonu pracovnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak ide o absolventa študijného programu alebo odboru zameraného na špeciálnu pedagogiku, inak sa 5 rokov výkonu pracovnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov vyžaduje.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Potvrdenie bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ.

Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 5)
Poznámka: Protokol sa vyžaduje ako doklad v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. pre zaradenie do kategórie samostatný pedagogický zamestnanec.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
metodika tvorby školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
kompenzačné pomôcky a prostriedky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinové a individuálne charakteristiky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie modelov integrácie a trendov inkluzívnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
metódy špeciálnopedagogickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy, metodiky a formy špeciálnopedagogickej intervencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
formy pedagogickej diagnostiky, screeningu, depistáže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Simulácia vo vzdelávaní
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pre výchovu a vzdelávanie detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
účasť na príprave špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vytvorenie a prispôsobenie obsahu, špecifických cieľov, obsahových a výkonových štandardov pre deti so zdravotným znevýhodnením tak, aby zodpovedali ich možnostiam a schopnostiam
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
identifikácia vplyvu sociokultúrneho prostredia na proces učenia a správania dieťaťa/žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
tvorba programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytvorenie, v spolupráci s odborníkmi, individuálneho vzdelávacieho programu pre konkrétne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
používanie kompenzačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód špeciálnopedagogickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie príčin problémov detí a intervencia v procese edukácie k ich náprave
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
využívanie techník individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
aplikácia špeciálnych metód na kompenzáciu príslušného zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia alternatívnych, netradičných smerov v špeciálnej pedagogike
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.