Kontrolór detských ihrísk

Kontrolór detských ihrískKontrolór detských ihrísk je odborníkom na posudzovanie, kontrolu, vyhodnocovanie a monitorovanie technického a prevádzkového stavu detských ihrísk, detských zábavných a oddychových centier a športovísk pre deti a mládež v pôsobnosti verejných, samosprávnych a súkromných vlastníkov a prevádzkovateľov. Vykonáva hlavnú ročnú kontrolu, prevádzkovú pravidelnú kontrolu a vstupnú kontrolu (pri zriaďovaní ihrísk) v súlade s povinnosťami vykonávania inšpekčnej práce podľa príslušných predpisov a noriem. Sleduje súlad zhody zabudovaných zariadení a výrobkov s projektovou dokumentáciou, predpismi EÚ a SR a vedie evidenciu nálezov a zistení v Inšpekčnej knihe daného zariadenia/ihriska. Vyhotovuje obrazové záznamy zabudovaných a inštalovaných zariadení a expozitára detských ihrísk a športovísk, povrchov tlmiacich nárazy a ďalšieho príslušenstva a jeho povrchových úprav z bezpečnostného, hygienického aspektu a doby trvalej udržateľnosti. Zvláda potrebné odborné nemanuálne činnosti súvisiace s vý...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500136/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInšpektor objektov detskej zábavy
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (§ 6 ods. 1)
Poznámka: Potreba zodpovedného posúdenia technického a stavebného stavu konštrukcie a povrchov kontrolovaných objektov detských ihrísk z hľadiska prevádzkyschopnosti, bezpečnosti a hygieny používania.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Potrebné skúsenosti a odborné znalosti z oblasti technologických a technických zariadení, poznanie a prax v stavebno-technických parametroch a predpisoch.
ISCO-08
3257
SK ISCO-08
3257006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
3257006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy vypracovania správ, posudkov a protokolov o výsledkoch kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rámci organizovania kontroly na ihriskách a vydávania zistení, správ a protokolov musí ovládať tento kontrolór zásady a technické postupy vzájomnej odbornej i spoločenskej komunikácie pri riešení problémov.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a uplatňovanie príslušných predpisov v objektoch a zariadeniach ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia zistení a stavu.
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie použitých a zabudovaných materiálov v objektoch a zariadeniach ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie vstupnej a kolaudačnej dokumentácie pri zriadení objektov a zariadení ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
6
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie práce, výkonu a údržby pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia a potrebných strojných zariadení v stavebníctve, ktoré sa môžu uplatniť pri realizácii stavieb detských ihrísk.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie metodiky práce s prostriedkami BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy skúšok kvality materiálov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Poznanie obmedzení a predpisov ochrany životného prostredia u použitých a zabudovaných zariadení v objektoch a súčastiach ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6
technický stav rekreačných zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kontrola technického stavu detských ihrísk.
Perspektíva: Aktuálna
6
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie noriem kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné poznanie a práca s projektovou a prevádzkovou dokumentáciou kontrolovaného ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie práce a implementácie noriem, stavebnej dokumentácie vyhotovenia a technických podkladov prevádzky kontrolovaného detského ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a uplatňovanie základných pravidiel metodiky BIM a ich vyhľadávanie v digitálnych knižniciach a databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie jednotlivých parametrov a noriem u zariadení a prvkov objektov ihrísk.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Potrebné aplikovať v praxi predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia a zároveň s nimi narábať pri kontrole dodržiavania týchto predpisov v príprave, realizácii a prevádzkovaní detských ihrísk.
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba postupov práce a technologických podmienok pri stavebných prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
6
kontrola procesu rekonštrukčných a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a riadenie životného cyklu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie o kvalite stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná komunikácia a zvládnutie stanovenia požiadaviek a pokynov pri projektovaní a zhotovovaní prác na nových či rekonštruovaných, alebo opravovaných objektoch ihrísk.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a posúdenie možností používania pomôcok a náradia pre údržbu, prevádzkovanie a servis zariadení a priestorov ihrísk.
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvládnutie operatívnych úloh pri kontrole odstraňovaných nedostatkov inšpekcie detského ihriska.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.