Technik automatizácie budov

Technik automatizácie budovTechnik automatizácie budov vykonáva montáž, údržbu, diagnostiku a opravy centralizovaných riadiacich systémov budov. Má vedomosti a zručnosti pre zostavenie centrálnych automatizovaných sústav a zbernicových systémov, ktoré slúžia pre ovládanie osvetlenia, regulácie teploty, vzduchotechniky, tieniacich prvkov, zabezpečovacích systémov, monitoringu budov, ovládanie inteligentných spotrebičov a zariadení. Ovláda základy číslicového riadenia, pozná funkcie senzorov, detektorov a riadiacich členov. Pri práci vyhodnocuje pripravenosť pracoviska, vyberá vhodné pracovné postupy. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Technik automatizácie budov sa uplatňuje v stavebných dodávateľských organizáciách, alebo ako SZČO pri realizácii novostavieb bytových, občianskych, administratívnych, priemyselných objektov, alebo pri modernizácii existuj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500125/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113035
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
3113035

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Umelá inteligencia a jej nastavenie v centralizovaných riadiacich systémoch
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
postupy základnej diagnostiky hardvérových komponentov používaných klientmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
informačné technológie a systémy na zber a uchovávanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy detektorov zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby konštrukcie a montáže strešných okien
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti len v oblasti elektrického ovládania strešných okien a prepojení na inteligentnú elektroinštaláciu budovy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizované vetranie budov
4
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
4
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
4
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
4
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4
automatizačná technológia budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Súbor technológií, ktoré umožňujú automatické fungovanie procesu, systému, zariadení -prostredníctvom centralizovaných riadiacich systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
4
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie stavebných výkresov a technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
diagnostika stavu a využívania hardvérových a softvérových komponentov IT riešenia (server, disk, procesor, sieť, a pod.) a následná implementácia najvhodnejšieho riešenia na odstránenie poruchy s použitím interných a verejných informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: strojové učenie, big data, automatizácia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
4
inštalácia riadiacich a zbernicových systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž strešných okien a strešných výstupov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosti len v oblasti elektrického ovládania strešných okien a prepojení na inteligentnú elektroinštaláciu budovy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizované vetranie budov
4
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosti len pre účely zdokumentovania elektroinštalácie a elektrických zariadení v budovách pomocou fotogrametrie a 3D skenovania. Zručnosť vygenerovania výstupného súboru pre konverziu do BIM modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.