Poradca pre vekový manažment

Poradca pre vekový manažmentPoradca pre vekový manažment vypracúva návrh stratégie zamestnávania osôb a vytvárania ich pracovných podmienok s ohľadom na vek. Navrhuje a implementuje komunikačnú stratégiu informovanosti o vekovom manažmente. Identifikuje rizikové skupiny na trhu práce, analyzuje ich potreby v pracovnom prostredí a potreby organizácie v oblasti vekového manažmentu. Na úrovni organizácie identifikuje jednotlivé úrovne vekového manažmentu, faktory organizačnej kultúry a kľúčové faktory vplyvu sociálneho prostredia na organizáciu. Zabezpečuje identifikáciu a výber nástrojov na odstránenie vekových stereotypov a diskriminácie starších ľudí – „ageizmus“. Vypracúva opatrenia na podporu vekového manažmentu v systéme personálnych procesov a ich implementáciu - nábor, výber, umiestnenie pracovníkov, riadenie pracovného výkonu, vzdelávanie, rozvoj a riadenie kariéry, pracovné podmienky a starostlivosť o pracovníkov, poradenstvo, prepúšťanie pracovníkov. Navrhuje vhodné a primerané procedúry na nastavenie ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500099/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENAge management advisor
SKPoradca pre age management
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423009
ESCO
852
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2423009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
medzigeneračná spolupráca, medzigeneračný prenos vedomostí v organizácii, medzigeneračné zdieľanie a učenia sa na pracovisku, manažment diverzity, poznatkov a talentu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
7
generácie na trhu práce, špecifiká jednotlivých vekových skupín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
vekové stereotypy, diskriminácia starších ľudí – „ageizmus“, rovnaké zaobchádzanie s ohľadom na vek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
organizačná kultúra a jej súvislosť s vekovým manažmentom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
základné teoretické východiská, terminológia v oblasti vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
efektivita vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
formy auditu vekového manažmentu v organizácii a opatrenia na podporu vekového manažmentu, vrátane ich implementácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
personálne procesy podporujúce vekový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: nábor, výber, umiestnenie pracovníkov, riadenie pracovného výkonu, vzdelávanie, rozvoj a riadenie kariéry, pracovné podmienky a starostlivosť o pracovníkov, poradenstvo, prepúšťanie pracovníkov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
spôsoby budovania dobrého mena zamestnávateľa a budovania značky uplatňovaním vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
ciele, zásady, úrovne a aktéri vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online vzdelávanie
7
vzťah medzi vekovým manažmentom a talent manažmentom, kultúrou a sociálnou zodpovednosťou organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
prínosy a riziká vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online vzdelávanie
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
stratégia prípravy zamestnancov na odchod do dôchodku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
koncept a jednotlivé faktory pracovnej schopnosti, index pracovnej schopnosti, dopad starnutia na pracovnú schopnosť, podpora pracovnej schopnosti na pracovisku, manažérske opatrenia na podporu zvládania zmien v priebehu života
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
Elektronizácia dokumentov
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online vzdelávanie
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online vzdelávanie
7
právne predpisy, koncepčné a strategické materiály v oblasti aktívneho starnutia a vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online vzdelávanie
7
demografický vývoj a prognózy, veková štruktúra a rizikové skupiny na trhu práce v kontexte starnutia populácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
strieborná ekonomika, oblasti budúceho rozvoja a výzvy a príležitosti pre spoločnosť a jednotlivca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
spôsoby a metódy tímovej práce pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v teoretických východiskách a terminológii v oblasti vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online interná a externá komunikácia
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie právnych predpisov, koncepčných a strategických materiálov v praxi pri nastavovaní a aplikácii vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie cieľov, princípov a zásad vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
výber vhodných nástrojov na implementáciu vekového manažmentu v organizácii, budovania dobrého mena organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
tvorba interných dokumentov pre implementáciu vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
navrhovanie postupov uplatňovania jednotlivých opatrení vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
identifikácia a výber nástrojov na odstránenie vekových stereotypov a diskriminácie starších ľudí – „ageizmus“ v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
vypracovanie opatrení na podporu vekového manažmentu v systéme personálnych procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
navrhovanie a aplikácia vhodných procedúr pre nastavenie pracovného prostredia rešpektujúceho špecifiká vybraných vekových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
vypracovanie opatrení na podporu pracovnej kapacity podľa jednotlivých úrovní a vypracovanie opatrení na podporu zvládania zmien v priebehu života z pohľadu zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Elektronizácia dokumentov
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
príprava návrhu vhodnej stratégie odchodu do dôchodku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
monitoring implementácie vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
identifikácia kľúčových faktorov vplyvu sociálneho prostredia na organizáciu v kontexte vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
analyzovanie stavu vekového manažmentu v organizácii a vypracovanie návrhu stratégie zamestnávania starších ľudí a komunikačnej stratégie o informovanosti vekového manažmentu v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
identifikácia potrieb organizácie v oblasti vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
identifikácia jednotlivých úrovní vekového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
vyhodnotenie prínosu implementácie vekového manažmentu na podporu pracovných schopností jednotlivých vekových skupín v pracovnom prostredí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
identifikácia nosných charakteristík a dôležitých faktorov organizačnej kultúry s ohľadom na vekový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
identifikácia rizikových skupín na trhu práce, analýza potrieb jednotlivých vekových skupín v pracovnom prostredí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.