Špecialista technológ v obuvníckej výrobe

Špecialista technológ v obuvníckej výrobeŠpecialista technológ v obuvníckej výrobe zabezpečuje technologickú prípravu výroby jednotlivých skupín alebo modelov obuvi a tvorbu technologických postupov s dôrazom na inováciu výrobných technológií. Verifikuje nové technologické postupy, technológie a materiály a zabezpečuje testovanie výrobku v predvýrobnej fáze. Tiež monitoruje a verifikuje nové poznatky v oblasti výrobných technológií. Operatívne rieši technické a technologické problémy vo výrobe, optimalizuje procesy z hľadiska času a nákladov tak, aby čo najefektívnejšie využil existujúce výrobné kapacity a personál. Úzko spolupracuje s ďalšími odbornými útvarmi pri celkovom zlepšovaní výrobného procesu, predovšetkým s konštruktérmi a útvarom kvality. Špecialista technológ v obuvníckej výrobe koordinuje, prípadne aj riadi činnosť technológov a skúšobných technikov, analyzuje kvalitu a efektivitu výroby, navrhuje jej zlepšenia a optimalizáciu. Zodpovedá za prípravu výroby a technologické skúšky nových výrobkov, vrátane vypr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500064/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKHlavný technológ
SKVedúci technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti obuvníckej výroby.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141049
ESCO
1247
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
2141049

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti a použitie - koža, nekožené a ekologické materiály.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Aktuálne moderné technológie a trendy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania, podpory a presadzovania zlepšovacích návrhov, racionalizačných opatrení a kontinuálneho procesu zlepšovania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výroba zvršku, výroba spodku, montážne postupy pre spájanie obuvi podľa druhu technológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Efektívne riadenie procesu zmien v obuvníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Trvalo udržateľný rozvoj
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Využitie mikrovlnnej energie
7
metódy a postupy obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
metódy a postupy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti výroby jednotlivých skupín obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
databázy v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Automatizácia dokončovacích procesov
7
vývojové trendy v oblasti nových technológií a spracovania materiálov vo výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
7
technológia výroby ekologických materiálov v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v databázach v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výrobných postupov v obuvníckej výrobe zameraných na znižovanie odpadov, recykláciu a znižovanie vplyvu technológie na životné prostredie v zmysle legislatívy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Trvalo udržateľný rozvoj
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba technologických predpisov v kožiarskej a obuvníckej výrobe a ich aktualizácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
vypracovanie pracovných inštrukcií a dokumentov pre jednotlivé typy, skupiny alebo modely obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie technologických postupov pre jednotlivé skupiny obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia stratégie riadenia zmien ako prostriedok zvýšenia konkurenčnej schopnosti v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, vyhodnocovanie a znižovanie nákladov súvisiacich s technologickým zabezpečením výroby jednotlivých skupín obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Technologické inovácie strojného vybavenia
Využitie mikrovlnnej energie
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
7
výroba prototypov modelov obuvi a ich testovanie v predvýrobnej fáze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
7
vedenie technickej dokumentácie obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia riadenia kvality, normalizácia a skúšobníctvo v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu technických a kvalitatívnych problémov pri výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Automatizácia dokončovacích procesov
7
vedenie tímu spolupracovníkov v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická príprava výroby pre nové technológie a výrobky v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.