Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)

Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar) obsluhuje a monitoruje stroje, linky a zariadenia, ktoré pripravujú a spriadajú vlákna, navíjajú a súkajú priadzu alebo vlákna, splietajú viac vlákien do prameňa a priadzí. Uplatňuje nové technologické poznatky a inovatívne postupy súvisiace s procesom prípravy vlákien. Vykonáva priebežnú kontrolu spracovaného materiálu na vstupe i výstupe zo strojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500063/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKOperátor v textilnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8151
SK ISCO-08
8151007
ESCO
2626
SK NACE Rev. 2
C13
CPA 2015
C13
Príslušnosť k povolaniu
8151007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilné materiály a produkty.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pradiarstva, metódy a postupy prípravných prác, česania, predpriadania, dopriadania a úprav priadze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, polotovary a produkty pri výrobe technických textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
2
inovatívne metódy a postupy pri výrobe technických textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
2
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
2
druhy textilných polovýrobkov, druhy nití, číslovanie nití a priadzí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy bežnej údržby strojov, zariadení a pracovných pomôcok na výrobu priadzí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby nití, priadzí, postupy úpravy a zošľachťovania priadzí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
2
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
2
odstraňovanie slabých miest, nopiek a prímesí na priadzi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu priadze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a bežná údržba strojov, zariadení a pracovných pomôcok na výrobu priadzí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevíjanie priadze na krížové cievky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
presúkavanie a súkanie zbytkov priadze z potáčov a cievok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba.
Perspektíva: Budúca
3
obsluha rezacích, trhacích, rozvoľňovacích, súkacích, mykacích, česacích, uzlovacích a predpriadacích strojov vo výrobe priadze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha dopriadacích strojov na výrobu dvoch a viackomponentných priadzí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navíjanie stúh a priadzí na navíjacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri výrobe technických textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
2
využívanie inovatívnych materiálov pri výrobe technických textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.