Lesný technik - taxátor

Lesný technik - taxátorLesný technik – taxátor sa venuje vyhotoveniu Programov starostlivosti o lesy (PSL), pôvodných lesných hospodárskych plánov, v minulosti nazývaných aj „lesnícka taxácia“. Taxátor vykonáva terénne a kancelárske práce. V teréne taxátor zisťuje komplexný stav lesa. Popisuje jednotlivé lesné porasty, kde zisťuje skutkový stav: drevinové zloženie, zastúpenie, zakmenenie, vek porastu, hrúbku, výšku a ďalšie náležitosti. Na základe zistených údajov vypočíta zásobu porastu a podľa celkového zhodnotenia lesa navrhne pre každý lesný porast plán hospodárskych opatrení - určí, čo sa v jednotlivých jednotkách priestorového rozdelenia lesa (JPRL) bude nasledovných 10 rokov robiť (výchovná ťažba, obnovná ťažba, zalesnenie) a v prípade ťažby určí aj jej výšku, tzn. koľko m3 dreva sa za 10 rokov môže odtiaľ vyťažiť a akým spôsobom. Lesný technik - taxátor musí pri svojej práci skĺbiť znalosti zo všetkých disciplín lesníctva, napr. pestovanie lesa, ochrana lesa, lesná ťažba, hospodárska úprava lesa a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
500055/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti a osvedčenie o technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 42) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143013
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
diaľkový prieskum Zeme
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
4
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
taxačné pomôcky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výškomery, priemerky, mapy, GPS, črtáky a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zberu a nakladania s lesným reprodukčným materiálom
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Natura 2000
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatíva a právne predpisy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli. Pracovné postupy Hospodárskej úpravy lesa č. A/2008/1611. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Hospodárska úprava lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby monitorovania zdravotného stavu lesa, druhy škodlivých činiteľov a náležitosti spracovania prognózy vývoja škodlivých činiteľov, a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pestovania a ochrany lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a vedomosti v oblasti pestovania lesa. Zalesňovanie, vyžínanie, ochrana mladých lesných porastov, výchovné, obnovné postupy, prevody, prebudovy, premeny lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby, formy, výhody, nevýhody obnovy lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesnícke odbornosti, dendrometria, ochrana, ťažba a výchova
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Dendrometria. Určovanie objemu jednotlivých stromov, ich častí, zisťovanie zásoby a štruktúry lesných porastov. Význam a metódy kvalitatívnej inventarizácie porastov, účel a metódy sortimentácie porastov, význam a všeobecné zásady určovania veku stromov a porastov, ciele a metódy monitoringu stavu lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
Program starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Program starostlivosti o les je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. V súčasnosti sa program starostlivosti o lesy vyhotovuje pre všetky lesné pozemky na území Slovenska.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a vedomosti v ťažbovej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
agrolesníctvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne a cielene kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov a/alebo krov).
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy zelenej ekonomiky v rozvoji vidieka
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v geometrických plánoch a mapách užívaných v lesnom hospodárstve, zisťovanie taxačných veličín stromov a porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v geometrických plánoch a mapách. Zisťovanie taxačných veličín stromov a porastov, konkrétne výška, hrúbka, objem, plocha, zásoba a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie oblastných plánov rozvoja lesov, lesných hospodárskych plánov a lesných hospodárskych osnov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plán a návrh hospodárskych opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov agrolesníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Monitoring stavu lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie a monitorovanie zdravotného stavu lesov a škodlivých činiteľov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: zisťovanie zdravotného stavu lesa, výskytu škodlivých činiteľov a prognózy ich vývoja a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
použitie taxačných pomôcok
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Meranie veličín stromov a porastov ako sú výška, hrúbka, objem, plocha, ich zásoba a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a využívanie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
4
tvorba porastovej mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba ťažbovej mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
4
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a monitoring zdravotného stavu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zisťovanie zdravotného stavu lesa, výskytu škodlivých činiteľov a prognózy ich vývoja a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.