Požiarny audítor

Požiarny audítorPožiarny audítor vykonáva činnosť počas realizácie stavieb v oblasti kontroly obsahu a rozsahu dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií (OPK), ktoré sa musia zhotovovať na základe požiadaviek platného riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby (riešenie PBS). Zhotovitelia požiarnych konštrukcií touto dokumentáciou OPK osvedčujú požadované požiarne parametre zhotovených požiarnych konštrukcií (PK). Požiarny audítor kontroluje, či deklarované požiarne parametre zhotovených PK uvedené v dokumentácii OPK, t. j. v predložených dokladoch, sú v súlade s požiadavkami platného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Požiarny audítor v prípade potreby spolupracuje s príslušným stavebným dozorom alebo stavbyvedúcim formou konzultácií pri vykonávaní stavebných a montážnych prác súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou stavby pri zhotovovaní požiarnych konštrukcií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500051/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAudítor protipožiarnej bezpečnosti stavieb
SKAudítor PBS
SKAudítor požiarnych konštrukcií
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Poznámka: Všetky regulatívy v prípade tohto NŠZ budú vyžadovať novelizáciu vo vzťahu k doplneniu vyhradenej činnosti vo výstavbe, doplneniu odborného zamerania autorizovaného stavebného inžiniera a doplneniu viazanej živnosti.
Činnosť Požiarneho audítora by mala byť z hľadiska stavebného práva vybranou činnosťou vo výstavbe.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní školenia v oblasti požiarnych konštrukcií
Poznámka: Vyžadujú sa príslušné znalosti a skúsenosti v oblasti legislatívy o stavebných výrobkoch, požiarnych klasifikáciách stavebných výrobkov a spôsoboch zhotovenia a osvedčovania požiarnych konštrukcií.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Skúsenosti z oblasti osvedčovania požiarnych konštrukcií.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149007
ESCO
522
SK NACE Rev. 2
F41
CPA 2015
F41
Príslušnosť k povolaniu
2149007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií. Odborná vedomosť v oblasti harmonizovaných a neharmonizovaných stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií zameraná na obsah a formu vhodných dokladov na preukazovanie ich požiarnych parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť súvisiaca s problematikou stavebných výrobkov v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti s cieľom znalosti obsahu vhodných dokladov na preukazovanie požiarnych parametrov stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické stavebné výrobky na elektrické inštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy zvýšenej protipožiarnej ochrany vo vnútri objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania kontroly stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiarne konštrukcie, ich vlastnosti a osvedčenia požiarnych konštrukcií zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť sa týka všetkých jestvujúcich skupín a podskupín požiarnych konštrukcií zhotovovaných na stavbách (stavebných aj inštalačných) a s nimi súvisiace procesy ich správneho zhotovenia a požadovaný obsah a rozsah dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii v oblasti technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a v dokumentácii, čítanie výkresov pri uskutočňovaní stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technických normách v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania pravidiel požiarnej bezpečnosti a protipožiarnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie správnosti zhotovenia požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná zručnosť súvisí so schopnosťou posúdiť zhotovenie požiarnych konštrukcií v súlade s návodom od výrobcov stavebných výrobkov a v súlade s oprávnením zhotoviteľa na tieto činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.