Špecialista informačného modelovania budov (BIM)

Špecialista informačného modelovania budov (BIM)Špecialista informačného modelovania budov koordinuje a synchronizuje dáta na projekte BIM. Je zodpovedný za správu, tvorbu a riadenie dát spojených s vytváraním informačného modelu na konkrétnom projekte. Udeľuje prístup zúčastneným stranám k informačnému modelu, koordinuje predkladanie jednotlivých návrhov a ich integráciu do informačného modelu. Zaisťuje kybernetickú bezpečnosť a archivovanie dát o projekte. Od zúčastnených strán vedie agendu o jednotlivých návrhoch pre informačný model. Zapracováva návrhy a technické riešenia od špecialistov pre environment, energie, bezpečnosť, rozpočtárov a špecializovaných projektantov profesií. Pomocou grafických znázornení a diagramov identifikuje riziká a kolízie projektu. Overuje jednotlivé časti informačného modelu, aby ich použite bolo vhodné na daný účel. Analyzuje spotrebu energií, náklady na celý životný cyklus, posudzuje trvalú udržateľnosť stavby, predikuje ohrozenie bezpečnosti pri výstavbe, zoštíhľuje výstavbu, nachádza riešenia ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500047/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v rozsahu 12 mesiacov v oblasti manažmentu stavieb, alebo dozorovania stavieb.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142020
ESCO
588
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy práce s hodnotovým reťazcom, procesmi a analýzami efektívnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 6D Trvalá udržateľnosť
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 8D Bezpečnosť
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 5D Harmonogram a časová os výstavby
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM - strojové učenie, big data, automatizácia, variantné návrhy, generatívne modelovanie, algoritmické kombinácie a optimalizácia riešení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Monitoring staveniska, monitoring prevádzky a údržby stavieb, senzory v stavebných konštrukciách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Dátové úložiská a cloudové systémy
6
ontologické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM ontológia, ako neformálne štruktúrovaná koncepcia dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna realita, neuroarchitektúra a pocitové mapy
3D mapy ako virtuálna realita
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 5D Finančný rozpočet na výstavbu a náklady na prevádzku
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vypracovania výkazov, výmerov a rozpočtov k projektovej dokumentácii, kontroly a pripomienkovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 5D Stavebný rozpočet
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
environmentálny manažérsky systém
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
6
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
6
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
6
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
6
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborná terminológia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metóda BIM
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
systémy riadenia kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: (Tvorba digitálnych modelov BIM a napĺňanie modelov dátami, parametrami. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
životný cyklus stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 6D Trvalá udržateľnosť a BIM 7D Správa budovy - Fázy investičného procesu, využitie dát pri výstavbe a prevádzkovaní stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Stavebný software BIM
6
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Montované domy a komerčné modulárne budovy
6
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V súlade s metódou BIM 8D
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
6
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Najmä vo fáze plánovania výstavby optimalizovať množstvo nereckylovateľných odpadov. Uvažovať s možnosťou budúcej recyklácie navrhovaných materiálov a pre výstavbu navrhovať kompozitné materiály, ktoré pochádzajú z recyklátov. Princípy globálneho enviromentálneho vplyvu rôznych stavebných výrobkov a technológií (využívanie obnoviteľných zdrojov energie, prírodné izolácie, systémy HAVC a systémy automatizácie)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
6
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metóda BIM 6D Trvalá udržateľnosť
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získanie a spracovanie geometrických dát pre digitálny 3D model stavby.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
6
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť zostaviť BIM model výstavby z prefabrikovaných stavebných konštrukcií a modulárnych systémov, ktoré sú dostupné na domácom trhu. Vyhľadávať unifikované stavebné systémy jednotných rozmerov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
aplikácia postupov stavebnej prípravy a stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
6
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
6
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
tvorba harmonogramov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
zvolenie postupu práce pri zhotovovaní modulárnych a prefabrikovaných stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Montované domy a komerčné modulárne budovy
6
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
6
posúdenie a analyzovanie BIM modelu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Životného cyklu stavby, variantné porovnávanie, zoštíhľovanie výstavby, monitoring a prevádzka stavby na základe dát. Napríklad aplikácia analýzy spotreby energie a osvetlenia pomocou BIMu s pravidelným monitorovaním prevádzky stavby. Posúdenie opätovného použitia recyklácie stavebných materiálov a komponentov stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie rozpočtu stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza procesov a efektívnosti výstavby a ich posúdenie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie simulačných techník BIM, pre zaistenie bezpečnosti pri práci, zníženie dopadov na životné prostredie, zefektívnenie spotreby materiálov a časovej náročnosti výstavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
6
sledovanie a riadenie životného cyklu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Dátové úložiská a cloudové systémy
6
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
6
tvorba a prenos modelu do virtuálnej reality a rozšírenej reality, s vložením negeometrických dát
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Filtrovanie, triedenie, migrácia a konverzie digitálnych údajov medzi softvérmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Virtuálna realita, neuroarchitektúra a pocitové mapy
3D mapy ako virtuálna realita
6
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využitie digitálnych dát pre tvorbu koncepcií. Migrácia a konverzie digitálnych údajov. Vývoj a výskum pre zvyšovanie produktivity, zefektívnenie riešení potrieb a koncepčných problémov v digitálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
spracovanie dát v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: BIM ontológia - zostavenie neformálnych štruktúr dát, klasifikácií, vzťahov a atribútov, ktoré umožnia analýzu BIM modelu, porovnanie variantných návrhov, modifikácie komponentov a budúcu aktualizáciu BIM modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
Stavebný software BIM
6
vedenie evidencie odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
Stavebný software BIM
6
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
6
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
Stavebný software BIM
6
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Stavebný software BIM
6
riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinovanie prác pri projektovaní stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.