Špecialista robotiky

Špecialista robotikyŠpecialista robotiky prepája znalosti z mechaniky, elektroniky, počítačových a kognitívnych vied pri návrhu, vytváraní a riadení komplexných robotických systémov. Špecialista robotiky vie využívať 3D CAD nástroje pri návrhu robotických systémov. Tak isto využíva CAM nástroje pri vytváraní robotických systémov. Zároveň je schopný robotické systémy konfigurovať a testovať. Navrhuje riadenie a softvér riadiaceho systému robotov. Je schopný dizajnovať robotické a výrobné systémy na účely zvýšenia produktivity a pre rôzne špecifické priemyselné úlohy (priemyselná robotika) alebo úlohy služieb (servisná robotika). Je schopný analyzovať a ohodnotiť prototypy a robotické systémy. Vykonáva technickú podporu pre robotické systémy. Vykonáva úlohy výskumu v oblasti návrhu, prevádzky a výkonu robotických komponentov alebo systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
500041/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKŠpecialista automatizovanej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Poznámka: Primárnou podmienkou na výkon činnosti je osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22).
V prípade konštrukčných a mechanických zásahov je možné vyžadovať príslušné osvedčenia podľa predmetnej vyhlášky podľa § 17 alebo § 18.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná predchádzajúca prax na pozícii Technika robotiky aspoň 12 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149040
ESCO
502
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2149040

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: So zameraním na neurónové siete.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
priemyselná informatika - automatizácia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
7
princípy kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantové počítače
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
7
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
technológia robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
postupy a metódy testovania a skúšok výkonu robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Elektronizácia dokumentov
7
operačné štandardy a postupy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Elektronizácia dokumentov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
technológia blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
7
spôsoby analýzy dát robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Kvantové počítače
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy plánovania a projektovania v elektrotechnike, automatizovanej výrobe a v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotika
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
7
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Robotika
7
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
vlastnosti materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Digitalizácia vo výrobe
7
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Robotika
Digitalizácia vo výrobe
7
orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
zavádzanie princípov a využívanie znalostí blockchain v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
7
testovanie a skúšky výkonu elektrických, elektronických, mechanických alebo integrovaných systémov alebo zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
7
vykonávanie výpočtov prostredníctvom kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantové počítače
7
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
diagnostikovanie robotov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Digitalizácia vo výrobe
7
programovanie priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
tvorba operačných štandardov a postupov v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotika
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
7
programovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
zostavovanie, montáž, zapájanie, oprava a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Digitalizácia vo výrobe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
uvádzanie robotických zariadení do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapájania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
údržba a opravy číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
údržba robotických systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Robotika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách robotov, manipulátorov a automatizovaných zariadení v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Smart zariadenia a technológie
Robotika
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
používanie prvkov umelej inteligencie v technologickom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: So zameraním aj na neurónové siete.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie výroby
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.