Poradca pre zdravý životný štýl

Poradca pre zdravý životný štýlPoradca pre zdravý životný štýl vykonáva tvorivé činnosti v oblasti zdravia a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, ktoré zahŕňa rady a usmernenia pre vyrovnaný a pravidelný denný režim, správnu výživu, dostatok pohybovej aktivity, dodržiavanie zásad osobnej hygieny a duševného zdravia. Poradca pre zdravý životný štýl je schopný pozitívne motivovať jedinca v prevencii zneužívania návykových látok ako je fajčenie cigariet, konzumácia alkoholu, príp. drog, ako aj odhaľovať problémy pri poruchách príjmu potravy. Je schopný vysvetliť a zdôvodniť opodstatnenosť edukácie v procese aktuálnej a celoživotnej starostlivosti o zdravie ako určujúcej stránky kvality života.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500038/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENHealthy lifestyle advisor
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2265
SK ISCO-08
2265004
ESCO
631
SK NACE Rev. 2
M74,P85,Q86,R93
CPA 2015
M74,P85,Q86,R93
Príslušnosť k povolaniu
2265004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vývin, štruktúra, diagnostika, učenie sa pohybovej činnosti a ich vplyv na formovanie osobnosti človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
zásady racionálnej výživy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
cudzorodé látky v potravinovom reťazci, mutagény a toxíny vo výžive
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
hygienická kvalita a genetická bezpečnosť potravinových článkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Softverizácia
7
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
spôsoby a metódy práce s informačnými a komunikačnými technológiami pri poskytovaní servisu klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
systém produkcie rastlinných a živočíšnych zdrojov výživy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
štandardizované diétne postupy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
nutrigonomika a epigenetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zdravie a zdravý životný štýl
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
poruchy metabolizmu živín vo vzťahu k výžive
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
poruchy príjmu potravín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
metódy hodnotenia nutričného stavu jednotlivých populačných skupín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
základné živiny a ich metabolické vzťahy v organizme
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
E-knihy
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
modelovanie diétnych režimov a výživových programov v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Info etika
Softverizácia
Hranie hier vo vzdelávaní
7
analýza, spracovanie informácií a následná komunikácia o rizikách v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
analyzovanie a hodnotenie nutričného stavu človeka, príčin disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
zostavovanie diétnych režimov a výživových programov v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
zostavovanie jedálnych lístkov pre zdravých aj chorých ľudí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Pokročilá individualizácia vo vzdelávaní
7
poradenstvo v oblasti psychohygieny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
7
poradenstvo v oblasti správnej výživy a životného štýlu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacích aktivít a školení v oblasti prevencie chorôb správnou výživou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
rozvíjanie zásad zdravej výživy, dodržiavanie jej základných zásad a princípov zdravého životného štýlu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Video vo vzdelávaní
7
práca s najnovšími nutričnými softvérmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.