Technik pre precízne poľnohospodárstvo

Technik pre precízne poľnohospodárstvoTechnik pre precízne poľnohospodárstvo vykonáva pestovanie rastlín prostredníctvom geografických informačných systémov, spracovávaním pôdy a vykonávaním celého technologického postupu pestovania, výživy, ošetrovania proti burinám, chorobám a škodcom. Technik pre precízne poľnohospodárstvo - minimálne na úrovni GNSS systémov - vykonáva pestovania rastlín, ktoré je diferencované podľa biofyzikálnych vlastností pôdy na konkrétnom pozemku a v rámci neho aj podľa vlastností čo najhustejšej siete bodov (stanovíšť) na pozemku s rôznorodosťou pôdnych podmienok (vlhkosť, zásoba živín, typ pôdy). Týmto podmienkam následne prispôsobuje hospodárenie (intenzita výživy, pesticídov a pod.)
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
500032/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPrecision agriculture technician
ENPrecision farming technician
SKTechnik pre presné poľnohospodárstvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142009
ESCO
1368
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
4
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mykológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s chemikáliami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy práce s chemikáliami.
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
2
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
2
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve. Aplikácia informačných technológií a elektronických riadiacich systémov s prepojením na GPS a využívaním GNNS (Globálny navigačný satelitný systém).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane základov entomológie, zoohygieny a prevencie chorôb, epizootológie a parazitológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami poľnohospodárskych plodín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ošetrovania poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy digitalizácie máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Digitalizácia, softverizácia
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, spôsoby a technické prostriedky likvidácie nežiaducich organizmov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie optimálnych manipulačných a mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
2
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola skladov poľnohospodárskych surovín a produktov rastlinného pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Analýza všetkých dát potrebných pre riadenie pestovania rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
4
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
využitie digitálnych výnosových máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Digitalizácia, softverizácia
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
2
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu spolupracovníkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.