Technik robotiky

Technik robotikyTechnik robotiky inštaluje, opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami, systémami a procesmi robotických zariadení. Vykonáva preventívnu alebo nápravnú údržbu robotických systémov alebo komponentov. Analyzuje chyby a navrhuje nápravné opatrenia na predchádzanie vzniku chýb. Inštaluje nové robotické systémy, programuje alebo opravuje ovládače robotov, nástroje na konci ramena alebo dopravníky. Vykonáva robotické testovacie postupy a vykonáva skúšky výkonu elektrických, elektronických, mechanických alebo integrovaných systémov alebo zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
500029/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENRobotics technician
SKOpravár automatizovanej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Poznámka: Primárnou podmienkou na výkon činnosti je osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22).
V prípade konštrukčných a mechanických opráv je možné vyžadovať príslušné osvedčenia podľa predmetnej vyhlášky podľa § 17 alebo § 18.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119045
ESCO
1266
SK NACE Rev. 2
C33
CPA 2015
C33
Príslušnosť k povolaniu
3119045

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
priemyselná informatika - automatizácia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
princípy programovania priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
technológia robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
postupy a metódy testovania a skúšok výkonu robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Elektronizácia dokumentov
4
operačné štandardy a postupy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Elektronizácia dokumentov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
4
robototechnológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Robotika
4
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Robotika
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
testovanie a skúšky výkonu elektrických, elektronických, mechanických alebo integrovaných systémov alebo zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
programovanie priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
tvorba operačných štandardov a postupov v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
programovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
údržba a opravy číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
údržba robotických systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách robotov, manipulátorov a automatizovaných zariadení v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Robotika
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.